Guyyaa sabootaa,sablammootaa fi Ummattoota Itiyoophiyaa sadaasa 29/2012 Finfinnetti kabajamuuf qophiin xumuramu afa-yaa’iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo beeksisan.

Guyyaa sabootaa,sablammootaa fi Ummattoota Itiyoophiyaa sadaasa 29/2012

Guyyaa sabootaa,sablammootaa fi Ummattoota Itiyoophiyaa sadaasa 29/2012 Finfinnetti kabajamuuf qophiin xumuramu afa-yaa’iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo beeksisan.

Ayyaanichi dhaadannoo ”Heerri Mootummaa keenyaa nageenya waaraaf” jedhuun kan kabajamu yoo ta’u, yeroo murteessaa ta’etti Magaalaa Finfinneetti kabajamuun isaa adda kan isa taasisuudha jedhan Af-yaa’ii Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo.

Guyyaan Ayyaana Saboota, Sablammootaa fi Ummattoota Itiyoophiyaa walitti dhufeenya sabootaa gama hundaan kan cimsuudhas jedhan.

Ayyanicharratti bakka bu’oonni sabaa fi Sablammoota biyyattii hundi kan hirmaatan ta’us Aadde Loomin dubbataniiru.

Jala bultii ayyanichaa sababeefachuun agarsiifni gara garaa Magaalaa Bishooftutti kan jalqabame yoo ta’u, guyyaa boruu irraa jalqabee Giddugala Aadaa Oromootti agarsiifni adda addaa ummataaf kan banamu tahuu Aadde Lomiin himaniiru,.

Ummanni keenya ayyaanicha karaa nagayaa fi tasgabbii qabuun kabajuuf qophii gochuu fi karaa Aadaa,duudhaa fi safuu ummatichaa eeggateen akka xumuramuuf tumsa cimaa akka godhuus dhaamaniiru.

Facebook Comments