Manni maree ministeerotaa har’a murteewwan gara garaa dabarse.

ministeeronni murteessan

Manni maree ministeerotaa har’a murteewwan gara garaa dabarse.

OBN.Mud.4,2012 – Manni maree ministeerotaa har’a murteewwan gara garaa dabarse.

Manni maree ministeerotaa walgahii idilee 77ffaa taa’een, wixinee bulchiinsa pirojeektoota federaalaa fi seera ittiin bulmaata isaa irratti mari’ate.

Haaluma kanaan bulchiinsa pirojeektoota mootummaa karaa ifaa fi bilisa akkasumas itti gaafatamummaan itti mirkanaa’uun hojiirra oolchuun, milka’ina pirojeektootaaf faayidaa olaanaa akka qabu hubatameera.

Kanaan dura pirojeektoonni mootummaa yeroon kan hin xumuramnee fi qulqullina kan hin qabne ta’uu mirkana’eera.

Haaluma kanaan manni marichaa bulchiinsi fi seeroni rakkoo kana furan akka hojiirra oolaniif wixinee komishinii pilaanii fi misoomaa qopheessun gara mana maree bakka bu’oota ummataatti ergeera.

Gama biraatiin immoo manni maree ministeerotaa kun wixinee biyyoota alaatti, dhadacha ijibbataa kennamuu fi beekkamtii kennuuf dhiyaate irrattis mari’atee akka mirkanaa’uuf gara mana maree bakka bu’oota ummataatti ergeera.

Kanamalees manni marichaa waliigalteewwan adda addaa fi wixineewwan mirkaneessa labsii, dhiyaatan irratti mari’achuun akka mirkana’uuf, gara mana maree bakka bu’oota ummataatti ergeera.

Akkasumas manni maree ministeerotaa wixinee  kun komishiiniin Albuudaa, Boba’aa fi Baayoo fi’uulii irra deebiin akka hunda’uuf dhiyaate irratti mari’ate.

Xiyyeeffannaa mootummaan damee kanaaf kenne bu’uura gochachuun, rakkoowwan jiran furuu fi hoji-maata damicha daran bu’aa qabeessa godhu hojiirra oolchuun barbaachisaa waan ta’eef ministeerri Albuudaa fi Boba’aa wixinicha dhiheessera.

Manni maree Ministeerotaas wixinee dhiyaate irratti mari’achuun sirreeffamoota adda addaa gochuun hojiirra akka ooluuf murteesse.

Maddi waajjira ministeera muummee.

Facebook Comments