Qorannoo Xaafii

OBN Sad,302012-Ejensiin Anniisaa Atoomikii Idil-addunyaafii dhaabbanni Nyaataafi Qonna Addunyaa(FAO)’n  hojii oomisha qonnaa Itiyoophiyaa deeggaruuf hojjechaa jiru.

Ejensiin Anniisaa Atoomikii Idil-addunyaafii dhaabbanni Nyaataafi Qonna Addunyaa(FAO)’n  hojii oomisha qonnaa Itiyoophiyaa deeggaruuf hojjechaa jiru.

Hojiin dhaabbileen kun hojjetan guddina Oomisha Xaafii Itiyoophiyaa irratti kan xiyeeffate jedhameera.

Qorannoon amma gaggeeffamaa jiru kun Sanyii Xaafii fooyya’aa qorachuufi haala qilleensaa kam keessattuu mijataa ta’eefi yeroo gabaabaa keessatti gahuu danda’u irratti hojjechuudha jedhameera.

Itiyoophiyaa keessatti jireenyi lammiilee miliyoona 60 olii oomisha Xaafii irratti kan bu’uureffame kan jedhe gabaasni Zyinuwaa

Biyyoota addunyaa irrattis beekamtii argachaa dhufuu isaa beeksiseera.

Facebook Comments