Ayyaana Cuuphaa magaalaa Gondaritti kabajamaa ture irratti wal-tajjiin jigee yoo xiqqaate namootni 10 du’un isaanii himameera.

Ayyaana Cuuphaa magaalaa Gondaritti

Ayyaana Cuuphaa magaalaa Gondaritti kabajamaa ture irratti wal-tajjiin jigee yoo xiqqaate namootni 10 du’un isaanii himameera.

Ayyaana Cuuphaa magaalaa Gondaritti kabajamaa ture irratti waltajjiin jiguun yoo xiqqaate lubbuun namoota 10 yoo darbu baay’een madaa’aniiru.

Namootni baay’een kan madaa’an yoo tahu, namoota 10tu lubbuun darbe. AFP’n hakiimota hospitaala Gondar irraa odeeffachuun akka gabaasetti namootni 100 ol miidhamaniiru.

Waltajjichi kan hojjetamee ture galma faasiladas keessatti yoo tahu kumaatamni bahuun guyyaa cuuphaa Iyyesuus Kiristoos yaadachaa turan.

Tajaajila Oduu Itoophiyaa wabeeffachuun AFP’n akka gabaasetti lammiileen biyyoota alaa 15,000 tahan ayyaanicha irratti hirmaataniiru.

Suuraa gaazexessaan wal-tajjichi osoo hin jigiin dura kaase akka agarsiisutti waltajjiin sun muka haala gaariin kan jabaatee hojjetame miti.

Waltajjichi muka irraa haala qulqullinaa fi jabina qabuun hin hojjetamne jedhama.
Saamu’eel Baahiruu ayyaanaaf magaalaa Finfinnee irraa gara Gondaritti kan imale reeffi namootaa yeroo baatamee bahaa ture argeera jedhe.

Namootni baay’een yeroo iyyan dhageenye. Booda waan achi keessaa baatamee bahaa ture garuu nama gaddisiisa. haati manaa koo achi keessa waan turteef jalqaba baay’ee naheen ture. Booda ergan ishee argadhee ayyaana keenya ayyaaneffachuu itti fufne.

Tesfaa Mokonnin Hogganaan Bulchiinsaaf Nageenyaa magaalaa Gondar sababa ijaarsichi qulqullina hin qabneef jige kan jedhu haaluun manichis ogeessotaan ture kan ijaarame jedhan.

Akka BBCn gabaaseetti,Dargaggoonni baay’een sirnicha irratti hirmaachuu barbaadanii manicha irra yaabbachuun bahan.Akka malee namni waan irratti baay’ateef baachuu dadhabeeti kan kufe jedhan.

Facebook Comments