Ce’umsi kun akka milkaa’u Oromoo keessatti wal-hubannaan jiraachuu qaba- Obbo Leencoo Lataa.

Ce'umsi kun akka milkaa'u...

Ce’umsi kun akka milkaa’u Oromoo keessatti wal-hubannaan jiraachuu qaba- Obbo Leencoo Lataa.

Hiriirri wal-laaqaa waan jiruuf wanti waggaa 50 duraafi yeroo ce’umsaa akka nutti hin deebineef wal-hubannaa cimaan deemuutu Oromoorraa eeggama jedhan hayyuun siyaasaa gameessi Obbo Leencoo Lataan.

Ummanni Oromoo jijjiirama kana fiduuf hedduu dhama’eera ammas dhama’uun irraa dhaabbatee hinjiru, kanaf dhaabbileen Siyaasaa Oromoo maddi dhama’uu kanaa maal akka ta’e adda baasanii afaan tokkichaan ummata tasgabbeessuu qabu jedhan.

Ce’umsi kun akka milkaa’u Oromoo keessatti wal-hubannaan jiraachuun barbaachisaa akka ta’es dubbatan.

Gaaddisni hooggansa Oromoos kanarratti hojjechuu qabas jedhan.

Dhaabbilee siyaasaa Oromoo fi Amaaraa gidduuttis mariin jalqabame itti fufuun dhaabbilee biroos haammachuun gara marii biyyoolessaa ‘National dialogue’ tti ol guddachuu qaba jedhan.

Falmiin gaggeeffamee biyyi kun garamitti ce’uu akka qabdu ifatti kaa’uu barbaachisas jedhan.

Itiyoophiyaa akkamii akka ijaaruu qabnu marii kanaan waliigalteerra gahamuu akka qabus dubbatan.

Aadaan dimookiraasii biyya kanatti fiduuf hunda dura amala keenya dimokiraatessuu barbaachisas jedhan. Haal dureen filmaataaf barbaachisu waan hin guutamneef filannoo ilaalchisee haala kana keessa teenyee gaggeessuun rakkisaadha jedhan.

Haata’uuti, mootummaan filannoo kana dheeressuuf aangoo dheereffate jedhamee hamii irratti ka’u sodaata, paartileen morkattootaa ammoo hordoftoota isaanii akka sodaatan himan.

Dhugaatti biyya kana ceesisuuf garuu silaa morkattoota irraa dhufuu qaba gaaffichi jedhan.

Oromiyaan tasgabbooftee jennaan naannoleen biroon ni tasgabbaa’u, kanaaf ammoo furmaanni dhaabbilee Oromoo harka jira jedhan.

Dhaabbileen siyaasa Oromoo walitti ititanii gaaddisa hooggansaa Oromoo bakkaa sochoosanii hojii hojjechuu qaban hojjetanii ummataaf dhaamsa dabarsuu akka qaban dubbatan.

Akaaluu Baqqalaatu gabaase.

Facebook Comments