Wixineen labsii rakkoo harkifachuu piroojektootaa furuu danda’u qophaa’e

Harkifachuu piroojektootaa

Wixineen labsii rakkoo harkifachuu piroojektootaa furuu danda’u qophaa’e

OBN Amajjii 13, 2012 – Wixineen labsii rakkoo harkifachuu piroojektootaa itti fufiinsaan furuu danda’u qophaa’uun ibsame.


Waggoottan shanan darbanitti piroojektoonni gurguddoon mootummaan hojjetaman 60 %70 osoo hin xumuramin hafuu isaaniin mootummaan Birrii biiliyoona 9 baasii dabalataaf akka saaxilamu taasiseera.
Akka qorannoon gaggeeffame agarsiisutti piroojektoonni %30-50 ta’an baajata dabalataa %20- 30 gaafataniiru.
Piroojektoonni baasiin dabalataa %60-160 itti bahe kan jiran yoo ta’an, baajata dabalataa % 400 gaafataniiru.
Qisaasa’ina kan hambisuuf jecha wixineen labsii sirna bulchiinsaa fi hoggansa proojektoota mootmmaa federaalaa qophaa’uun mana mareef dhiyaatee jira.
Wixineen labsii kun qisaasa’iina hambisuun piroojektootni biyyattii bu’aa qabeessa akka ta’aniif kan qophaa’e ta’uu ibsameera.
Piroojektoonni itti gaafatamummaa fi iftoomina akka qabaatanis ni gargaara jedhameera.
Akkasumas piroojektoonni kamiiyyuu yeroo waliigaltee keessatti baasii fi qulqullina barbaaddamuun akka xumuramaniif sanada qophaa’e jedhame.
Wixineen labsii haaraan bulchiinsa fi hoggansa piroojektoota kun proojektoonni yeroo qophii eegalanii hanga raawwiitti adeemsa jiru seeraan adda kan baasuu ta’uu daayreekteerri Plaanii fi Komishinii Misooma piroojektootaa obbo Barakat Fisihaatsiyoon ibsaniiru.
Haalli raawwii, sagantaa fi ga’een qooda fudhattootaa wixinee labsii kana keessatti taa’ee jira jedhan.
Labsichi rakkoo qisaasa’iina baajataa fi qulqullinaa waggoottan darban piroojektoota mootummaa keessatti mul’atan hambsuuf shoora olaanaa qaba jedhan obbo Barakat.
Akka qorannoon Komishinii Plaanii Biyyaaleessaa mul’isutti,waggoottan 14 darban keessa piroojektoonni damee jallisii federaalaa qofti birrii biiliyoona 15 baasii dabalataa gaafataniiru.
Piroojektoonni misooma daandiis birrii biiliyoona 32.3 mootummaa baasii dabalataa baasisaniiru. maddi FBC

Facebook Comments