Hojimaanni sirna haqaa foyyeessuun hojirra oolchu diriiraa akka jiru Manni Muurtii Waliigala Fedeeraalaa beeksise.

Hojimaanni sirna haqaa foyyeessuu

Hojimaanni sirna haqaa foyyeessuun hojirra oolchu diriiraa akka jiru Manni Muurtii Waliigala Fedeeraalaa beeksise.

Manni Murtichaa hojimaata sirna haqaa fooyyeessanii fi ammayyeessan diriirsuttan jira jedhe.

Pireezeedaantiin Itti aanaa Mana Murtii Waliigala Federaalaa obbo Salamoon Araddaa akka DhPI tti himanitti, haala barameen biyya ijaaruu,nageenya itti fufiinsa qabu dhugoomsuu fi heera mootummaa hojirraa oolchuun rakkisaa taha jedhan.

Haala barameen hojjechaa olaantummaa seeraa dhugoomsuun ni rakkisa kan jedhan obbo Salamoon, hojimaata bara waliin tarkaanfachuuf, hojiiwwan sirna abbaa seerummaa foyyeessuun hojirra oolchuudhaan bara wajjiin tarkaanfachuuf tattaaffiin godhamaa jira jedhan.

Facebook Comments