Ministeerri Galiiwwanii Itiyoophiyaa karoora badhaadhinaa waggaa kudhaniirratti mari'ate.

Karoora Badhaadhinaa

Ministeerri Galiiwwanii Itiyoophiyaa karoora badhaadhinaa waggaa kudhaniirratti mari'ate.

OBN Amajjii 16, 2012 – Ministeerri Galiiwwanii Itiyoophiyaa karoora badhaadhinaa waggaa kudhaniirratti mari’ate.


Ministeerichi waajjiraalee itti waamamaan isa jala jiran waliin karoora waggaa kudhaniirratti mari’ateera.
Ministir deettaan Ministeera Galiiwwanii obbo Zamadee Tarrafaan ministeerichii fi waajjiraaleen waamamoosaa waliin( Koomiishiniin Guumruukaa fi Lootariin Biyyoolessaa) karoora badhaadhinaa sadarkaa biyyoolessaa fi raawwii galiiwwanii waggoottan darbanii ka’umsa godhachuudhan karoorri waggaa 10 qophaa’uu ibsaniiru.
Akka gabaasa FBC tti Walitti qabiinsa galiiwwanii cimsuu, daldala seeran alaa fi koontiroobaandii ittisuu, diinagdee biyyattii jabeessuu, kaffaltoota taaksii fi gibiraa waliin tumsaan hojjechuu, damicha teeknooloojiin deeggaramuu fi ammayyeessuun karoorichaan qabameera.

Facebook Comments