Mariin Manneen Maree Sadeenii Magaalaa Samaraatti taa’amaa jira

OBN Amajjii 5, 2012 – Mariin waloo Manneen Maree Naannoo Oromiyaa, Amaaraafi Affaar Magaalaa Samaraatti taa’amaa jira.

Marichis qopheessummaa Mana Maree Naannoo Affaariin Manneen Maree naannolee sadeen jidduutti guyyaa har’aa taa’amuu eegalee jira.

Manneen marichaa sanada waliigaltee mallateessan irratti hundaa’uun hariiroo ummataa, akkaataa walitti bu’iinsa itti hiikuun danda’amuufi ijaarsa dandeettii irratti haala waliin hojjechuun danda’amu irratti mari’achaa jiru.

Maricharratti Afayaa’iin Itti aantuu Caffee Oromiyaa aadde Maahibuubaa Adam, Afayaa’iin Mana Maree Naannoo Affaar aadde Amiinaa Seekoofi Afayaa’iin Mana Maree Naannoo Amaaraa aadde Warqisemuu Maammoo argamaniiru.

Marii isaanii guyyaa har’aa hanga ammaatiin hojii waloo manni marichaa hojjete, rakkoolee mudate, furmaata isaaniifi hojii waloo gara fulduraa hojjetamurratti mari’achuun kallattii ni kaa’u jedhamee akka eegamu Dhaabanni Sabqunnamtii Amaaraa gabaaseera.

Facebook Comments