Tajaajila bittaafi dhabamsiisa qabeenya mootummaa si’ataa taasisuuf hojjetamaa jira

OBN Amajjii 7, 2012 – Tajaajila bittaafi dhabamsiisa qabeenya mootummaa si’ataa taasisuuf hojjetamaa jira.

Tajaajila bittaafi dhabamsiisa qabeenya mootummaa si’ataa taasisuuf rakkoolee keessoo hiikuu, hojii caasaa ammayyeessuu, hojimaatawwan sakatta’uu, humna hojjettootaa ijaaruufi rakkoolee seerarratti mul’atan furuun hojjetamaa akka jiru Ejensiin Tajaajila Bittaafi Dhabamsiisa Qabeenya Mootummaa beeksise.

Daarektarri Ejensichaa aadde Tsiwwaayee Mulunaa dhimma kana ilaalchisuun ibsa Gaazexeessitootaaf har’a waajjirasaaniitti kennaniin akka jedhanitti, hojiileen ejensichaa waajjiraalee mootummaaf bittaa meeshaalee taasisuufi qabeenyawwan dhabamsiifamuu qaban dhabamsiisu yoo ta’u, kunis si’ataa akka ta’uuf hojmaatasaa foyyeessuun hojjechaa jira.

Kana malees kanaan dura bittaa meeshaalee taasisuuf ji’oottan ja’aafi isaa ol fudhataa akka ture himanii, kunis dhiibbaa hojiirratti qabu hubachuun hojimaata keessoo sakatta’uun akka furamu ta’eera jedhu.

Haaluma kanaan yeroo ammaa qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin kutannoon hojjechuun, kanaan dura adeemsa gamaaggama dursaa guyyoota 15 fudhatu ture gara torban tokkootti, gamaaggamni teknikaa guyyoota 15 fudhatu gara guyyoota 5tti, yeroon gamaaggama caalbaasii ji’a tokko ture guyyaa saditti gadi buusuun adeemsa bittaafi dhabamsiisaa yeroo gabaabaafi si’ataa taasisuusaa himaniiru.

Bara 2008tti gama konkolaattoota dhabamsiisuutiin waajjiraaleen odeeffannoo qulqulleessanii dhiyeessuu dhabuutiin konkolaattonni 688 ol kuufamani kan turan ta’uu Aadde Tsiwwaayee himanii, kanas qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin ta’uun odeeffannoo qulqulleessuun hojiin dhabamsiisuu yeroo dhiyootti kan gaggeeffamu ta’uu ibsaniiru.

Dhaabbata Pireesii Itiyoophiyaatu gabaase

Facebook Comments