Yeroon qormaata biyyaaleessa bara 2012 ifoome

Yeroon qormaata biyyaaleessaa  kutaa 8ffaafi 12ffaa bara 2012 qophaa’ee bahuusaa Ejensiin Qormaataafi Madaallii Biyyaalessaa beeksise.

Haaluma kanaan qormaatni biyyaaleessa kuta 12ffa Caamsaa 24 hanga 27 bara 2012, qormaatni naannoo  kutaa 8ffaa ammoo Waxabajjii 1 hanga 3 bara 2012 kan kennamu ta’uu Ejensichi beeksiseera.

Qormaanni Saayinsii Umamaa fi Hawaasaa kanaan dura sa’aatii wal fakkatuutti kannaman, garuu sa’aatii xumuraa garaa garaa qaban raawwiirratti rakkoo umaaniru.
 
Rakkoo umaame furuuf gosti barnootaa sa’aatii walfakkaatan xumuraman Keemistirii fi Ikoonomiksiin, Baayoloojii fi Seenaan sa’aatii walfakkataatti akka kennaman ta’eera.
Facebook Comments