Badhaadhina biyyaa dhugoomsuuf hundu waltumsuun hojjechuu akka qabuu pireezedaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbatan.

Badhaadhina biyyaa dhugoomsuuf

Badhaadhina biyyaa dhugoomsuuf hundu waltumsuun hojjechuu akka qabuu pireezedaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbatan.

Obbo Shimallis Abdiisaa wayita jiddu gala gabaa ‘Alfoz Plaza’ jedhamu eebbisan akka jedhanitti badhaadhina biyyaa dhugoomsuuf abbootiin qabeenyaa akka warra abbaa ‘Alfoz’ magaalaadhaa bahuun kara baadiyyaa Oromiyaattis hojjeechuu qabu jedhan.

Mootummaan Naannoo Oromiyaa abbootii qabeenyaa akka shee Alii Huseen of jijjirani biyyaas jijjiruu danda’aniif tumsa guddaa kan godhu tahuu dubbataniiru.

Keessattuu abbootii qabeenyaa misoomaa beeladaa iratti hirmaataniif tumsi cimaan kan godhamuuf tahuu pireezedaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa dubbataniiru.

Giddugalli gabaa ‘Alfoz Plaza’ Finfinnee iddoo Garjii jedhamutti lafa kaaree meetira 3000 irratti ijaarame.

Giddugalli gabaa kuni darbii 8 kan qabu yoo ta’u, suuqiiwwan daldalaa 400 fi kutaalee waajjiraaf tahan 300 qaba.

Masfin Tashomaatu gabaase.

Facebook Comments