Caffeen Oromiyaa, Wixinee Labsii Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa Hundeessuuf Bahe irratti mari’achuun raggaasee jira. Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kabajamoo Obbo Issaa Boruu, Hoogganaa Komiishinii Karooraafi Misooma Dinagdee Oromiyaa Dr. Tashoomaa Addunyaa fi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessaniiru. Barbaachisummaa wixinichaa ilaalchisee, tiraansifoormeeshinii diinagdeefi misooma naannichaa ariifachiisuu kan dandeessisu Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa hundeessuun investimentii biyya alaa hawwachuun diinagdee al-ergiidhaan deeggarameefi bu’a qabeessa ta’e uumuun carraawwan hojii zoonicha keessatti bal’inaan uumaman irratti hirmaachuun rakkoo hojii dhabdummaa dargaggootaa furuuf fayyada jedhame. Kana malees, misooma al-ergii guddisuun sharafa biyya alaa argamsiisuuf, nageenyummaa namaafi naannoo eegsisuuf, akkasumas, qabeenya lafaa qusannaan itti fayyadamuu fi gama biraan ammoo, qaamolee Zoonicha misoomsaniifi bulchan gurmeessuuf hojimaataafi sirna hordoffiifi to’annoo diriirsuun barbaachisaa waan ta’eef wixineen kun kan qophaa’e ta’uu ibsaniiru. Bu’uuruma kanaan, Caffeen wixinee Labsii dhiyaate kana irratti bal’inaan erga mari’ateen booda raggaaseera. Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kabajamoo Addee Loomii Badhoos wixineen ragga’e kun Labsii Lak. 226/2012 ta’ee kan hojiirra oolu ta’uu beeksisaniiru

Caffeen Oromiyaa, Wixinee Labsii Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa

Caffeen Oromiyaa, Wixinee Labsii Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa Hundeessuuf Bahe irratti mari’achuun raggaasee jira.

Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kabajamoo Obbo Issaa Boruu, Hoogganaa Komiishinii Karooraafi Misooma Dinagdee Oromiyaa Dr. Tashoomaa Addunyaa fi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessaniiru.

Barbaachisummaa wixinichaa ilaalchisee, tiraansifoormeeshinii diinagdeefi misooma naannichaa ariifachiisuu kan dandeessisu Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa hundeessuun investimentii biyya alaa hawwachuun diinagdee al-ergiidhaan deeggarameefi bu’a qabeessa ta’e uumuun carraawwan hojii zoonicha keessatti bal’inaan uumaman irratti hirmaachuun rakkoo hojii dhabdummaa dargaggootaa furuuf fayyada jedhame.

Kana malees, misooma al-ergii guddisuun sharafa biyya alaa argamsiisuuf, nageenyummaa namaafi naannoo eegsisuuf, akkasumas, qabeenya lafaa qusannaan itti fayyadamuu fi gama biraan ammoo, qaamolee Zoonicha misoomsaniifi bulchan gurmeessuuf hojimaataafi sirna hordoffiifi to’annoo diriirsuun barbaachisaa waan ta’eef wixineen kun kan qophaa’e ta’uu ibsaniiru.

Bu’uuruma kanaan, Caffeen wixinee Labsii dhiyaate kana irratti bal’inaan erga mari’ateen booda raggaaseera.

Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kabajamoo Addee Loomii Badhoos wixineen ragga’e kun Labsii Lak. 226/2012 ta’ee kan hojiirra oolu ta’uu beeksisaniiru.

 

Facebook Comments