Dirree diimokraasii bal’isuufi olaantummaa seeraa mirkaneessuun walqixa deemu qaba jedhan obbo Abbaa Duulaa Gammadaa

OBN Amajjii 30, 2012 – Dirree diimokraasii bal’isuufi olaantummaa seeraa mirkaneessuun walqixa deemu qaba jedhan obbo Abbaa Duulaa Gammadaa.

Rakkoolee nageenyaa kutaalee biyyattii adda addaatti mul’achaa jiran furuuf mootummaan hojii dirree diimokraasii bal’isuufi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf raawwatu walqixa hojjechuu akka qabu dubbatu Pireezidaantiin Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaafi Afyaa’iin Mana Marii Bakka Bu’oota Ummataa Duraanii Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa.

Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa akka jedhanitti, rakkoolee nageenyaa yunvarsitiiwwan gara garaatti mudatan furuufis walitti bu’iinsi namoota dhuunfaa gidduutti uumame gara sabummaatti akka hinceene gochuun barbaachisaadha.

Hooggantootni yunvarsitiiwwaanis ittigaafatamummaasaanii sirriitti bahachuu akka qabaniifi barattootnis kaayyoo gara yuunvarsitii dhaqaniif hubatanii barumsasaanii sirnaan hordofuu akka qaban gorsaniiru.

“Oggaa waan haaraa tokko hojjechuu yaadnuufi adeemsa jijjiiramaa keessa dogoggorri uumamuu mala” kan jedhan Abbaa Duulaan, dogoggora tokko malee jijjiiramni ni dhufa jedhanii akka hinamannes eeru. Dogoggorri uumamu garuu faayidaa dhuunfaa ofiitiif jecha raawwatamuu hinqabu jedhu.

Yoo hiyyummaa hir’isuu barbaanne yeroo, humnaafi beekumsa keenya qindeessinee hojjechuu qabna jedhanii, kanaafis lammiileen dhimma siyaasaa namoota siyaasaaf dhiisanii hojiisaaniirratti xiyyeeffachuu akka qaban gorsaniiru.
Abbaa Duulaan ammaan tana Walittiqabaa Boordii WMO, akkasumas hundeessaafi Walittiqabaa Faawundeeshinii Dibooraa ta’anii hojjechaa jiru.

Dhaabbata Pireesii Itiyoophiyaatu gabaase.

Facebook Comments