Filannoon biyyaalessaa baranaa Hagayya 23 bara 2012 kan adeemsifamu ta’uun ibsame.

Filannoon biyyaalessaa baranaa Hagayya 23 bara 2012.

Filannoon biyyaalessaa baranaa Hagayya 23 bara 2012 kan adeemsifamu ta’uun ibsame.

Boordiin Filannoo Biyyaalessaa Itiyoophiyaa walga’ii paartiilee siyaasaa, hawaasa siivikiifi qaamolee garagaraa waliin adeemsiseen filannoon baranaa Hagayya 23 bara 2012 kan adeemsifamu ta’uu ibseera.

Walitti Qabduun boordichaa Dubree Burtukaan Miidhagsaa akka jedhanitti, boordichi filannoo biyyaalessaa bara 2012 adeemsifamuuf qophii barbaachisu gochaa jira.

Meeshaaleen filannoof barbaachisanis guutamaa jiru.

Kaardiin filannoos bifa maxxanfamuu, baay’ifamuu fi koppii ta’uu hin dandeenyeen lakkoofsi addaa kennameefii kan qophaa’u ta’uu himanii, kun shakkii filattoota, filatamtootaa fi dorgomtoota biratti mul’achaa ture kan furu ta’uu himaniiru.

Boordichi buufataaleen filannoo baay’ina, maqaafi bakka itti argamaniin akka adda bahanii beekaman ni taasifama kan jedhan Dubreen Burtukaan, raawwachiiftonni filannoo kuma 250 filatamanii leenjiin kennameefii akka filannoo raawwachiisan ni taasifamu.

paartiilee siyaasaatiin raawwachiiftonni filannoo hangam bilisa? gaaffii jedhamaa turee fi shakkii jiru furuuf namootni kanaan dura raawwacchiistota filannoo turan filannoo baranaarratti kan hin hirmaanne ta’uu himaniiru.

Facebook Comments