Godina Baalee lamaaniitti tatamsa’inni Vaayirasii HIV dabalaa jira jedhe waajjiirri Eegumsa Fayyaa Godina Baalee Lixaa.

Godina Baalee lamaaniitti tatamsa'inni Vaayirasii HIV

Godina Baalee lamaaniitti tatamsa’inni Vaayirasii HIV dabalaa jira jedhe waajjiirri Eegumsa Fayyaa Godina Baalee Lixaa.

Fayyaa dhalootaaf dhimma yaaddessaa ta’e kana too’achuuf hubannoo hawaasaa sadarkaa sadarkaan jirurratti hojjeetamaa jiru cinatti, eegumsaa fi kunuunsi lammiilee saaxilamoo ta’aniif taasifamaa jiras jedhameera.

Ta’us, akka waan dhukkubichi badeetti of-dagannaan hammaate dhaloota hubaatif saaxilaa jiraachuu Bakka bu’aan itti gaafatamaa waajjira Eegumsa Fayyaa Godina Baalee Lixaa, Obbo Abbabaa Gulummaa himaniiru.

Dhaloota baraaruf hojii ittisaa fi too’annoo HIV AIDS irratti Tajaajilli Humna Ibsaa Itiyoophiyaa hojjetaa jiru Seektaroota Mootummaa biroof fakkeenyummaa kan qabus jedhan.

Fayyummaa fi nageenyummaa hojjettootasaa eeguf, Tajaajilli Humna Ibsaa Itiyoophiyaa hojjettoota distiriiktiisaa jalatti argaman hundaaf hubannoo uumuu, kunuunsaa fi deeggarsa godhuun jijjiiramni fooyyee qabu jiraachuu Koropporeetii Tajaajila Humna Ibsaa Itiyoophiyaatti, hogganaan ittisaa fi too’annoo dhukkuba HIV AIDS, Obbo Ahimad Badhaasoo dubbataniiru.

Dhaabbatichatti hojjettoonni distiriiktii Baalee Roobees guyyaa Ayyaanaa ‘HIV AIDS” akka Afrikaatti yeroo 45ff,akka Itiyoophiyaatti ammoo yeroo 34ffaaf magaalaa Goobbatti marii Paanaaliitin kabajan sababeeffachuun, dhaloota dhukkuba HIV jalaa baraaruuf yoomiyyuu qorannoo dhiigaa goonee haala fayyummaa keenyaa beeknee of-eeguu qabna jechuun qorannoo dhiigaa taasisan159 keessaa namoota 3 irratti Vaayirasiin HIV argamuun himameera.

Humna Omishaa cimaa miidhuun guddina diinagdee biyyaa kan kuffisu dhukkuba kana jalaa baraaramuuf of-eeggannorratti xiyyeeffachuun murteessa ta’uu dhaaman.

Adulrazzaaq Muhammadtu gabaase.

Facebook Comments