Idustirii ijaarsaa guddina biyyaaf oolchuuf hojjechaa Jiraachuu, Abbaan Taayitaa Sirna to’annoo hojiiwwan ijaarsaa beeksise.

Idustirii ijaarsaa guddina biyyaaf oolchuuf hojjechaa Jiraachuu, Abbaan Taayitaa Sirna to'annoo hojiiwwan ijaarsaa beeksise.

 

 

OBN Gur 17,2012-Idustirii ijaarsaa guddina biyyaaf oolchuuf hojjechaa Jiraachuu, Abbaan Taayitaa Sirna to’annoo hojiiwwan ijaarsaa beeksise.

Abbaan Taayitichaa dhimmamtoota waliin Adaamaatti mari’ataa jira. Abbaan Taayitaachaa hojiiwwan akka fedhii ijaarsaa guutuu,to’achuu,nageenyaa hojiiwwan ijaarsaa eeguu fi galteewwan ijaarsaa irratti hojjeta.

Abbaan taayitichaa rakkoolee indastirii ijaarsaa keessatti mul’atan furuuf,dhimmamtoota waliin Naannolee Tigiraayii fi Affaar irraa dhufan waliin Magaalaa Adaamaatti mari’ataa jira.

Daarektarri Olaanaan Abbaa Taayitaa sirana to’annoo hojiiwwan ijaarsaa Obbo Masfin Nagawoo,hojiiwwan ijaarsaa biyyattii keessatti hojjetamaa jiran,guddina diinagdeef oolchuu qabna jedhan.

Gama biraanis,piroojektoota bajata qabamaniin,yeroo jedhametti hin xumuramiin hafan xumursiisuuf kan hojjetamu ta’uus hamaniiru.

Mariin kun,guyyoota lamaaf taa’ama.Habtaamuu Saamu’eeltu gabaase.

Facebook Comments