Ijaarsii Yuunivarsiiti Siviil Sarvisii Itiyoophiyaa Kampaasii Walisoo Birri miliyoonaa 200 fi miliyoona 70 oliin ijaaramaa jira.

Ijaarsii Yuunivarsiiti Siviil Sarvisii Itiyoophiyaa Kampaasii Walisoo

Ijaarsii Yuunivarsiiti Siviil Sarvisii Itiyoophiyaa Kampaasii Walisoo Birri miliyoonaa 200 fi miliyoona 70 oliin ijaaramaa jiru keessaa gamoowwaan xumuraman keessatti leenjiiwwaan gagababoo hawaasaaf kennu eegaluu isaa beeksise.

Yuunivarsitiin Siviil Sarvisii dandeetti rawwachisummaa fi ilaalchairraatti leenjiwwaan gaggabaaboo hojjatoota mootummaa gara garaatiif sagantaa rifoormii, pilaani magaalootaa fi qulqullinaa magaalootaa irratti leenjii kennuuf magaalaa Walisootti kaayyefatee hojii eegalee.

Ijaarsi kampaasichaa guutuumaan guututi xumuramuu baatus gammoowwan xumuraman keessatti leenjiiwwan gagabaaboon hawaasaa fi hogaansaaf kennamu kan eegalee ta’us himan Daarektarri Kaampaasichaa Obbo Nugusee Dirribaa.

Jiraattonni magaalaa Walisoo fi nannawwa ishees Yuunivarsiittin Siviil Sarviisi Itiyoophiyaa kampaasii Walisoo ijaaramuun isaa guddina magaalaa Walisoo fi carraa barnoota dhiheenyaatti uumuun bu’aa qaba jedhan.

Yuuniivarsitti siviil sarvisii itoophiyaatti dareektarii piroojeektii obbo Alamuu Sisaay ijaarsii kampaasii kana gamoowwan afur mana jireenyaa leenjifamtotaa yoo ta’an kannen hafan ammoo kaaffee, galmaa walgahii fi kutaa hojjatotaa fi mana kitaabaa kan of keessaa qabudha jedhan.

Ijaarsi gamoowwaan jalqabirra jiran kunneeniis harkaa 60 kan qaqabaan yoo ta’u, ijaarsii isaa xumuramuun bara dhufuuf tajaajilaa guutuu kan kennu ta’uus himaniru. Okashaa Aadamtu gabaase.

Facebook Comments