Injinar Taakkalaa Uumaa pirojektoota gurguddoo ji’oottan dura jalqabsiisan daawwataniiru.

Injinar Taakkalaa Uumaa pirojektoota gurguddoo

Injinar Taakkalaa Uumaa pirojektoota gurguddoo ji’oottan dura jalqabsiisan daawwataniiru.

Kantiibaan Ittaanaa Magaalaa Finfinnee Injinar Taakkalaa Uumaa pirojektoota gurguddoo ji’oottan dura bajata birri biliyoona 10.7 eegalsiisan daawwatan.

Pirojektoonni kunneen piroojektii Adwaa, bakka dhaabbii konkolataa masaraa mootummaa, akkasumas ijaarsa mana kitaabaa guddicha ala takkaan namoota kuma 10 ol keessummeessu naanna’aanii daawwataniiru.

Akka daawwatanittis pirojektoonni kunneen ji’oottan sadiifi afur gidduutti kan eegalan yoo ta’u, ijaarsisaanii si’aayinaan hojjetamaa jira.

Guyyaa xumuramuu qaban otoo hin gahiin akka xumuramaniif hojjetamaa jira jedhameera.

Raawwiin Ijaarsa piroojektoota kunneeni dhibbantaa 20rra gaheera.

Facebook Comments