Investimentii fi hojii uumuu.

Invastimentiin Badhaadhinaaf

Investimentii fi hojii uumuu.

OBN Gurraandhala 6, 2012  – Investimentii fi hojii uumuu.

Mootummaan naannoo Oromiyaa investimantii fi carraa hojii uumuu dhimma jedhu irratti dureeyyoota waliin finfinneetti mari’ataa jira.

Invastimentii biroo kan biyya keessaa fi alaa dabaluu fi hawwachuun, badhaadhina milkeessuuf ni hojjanna jedhan pirezidaantii itti aanaan mootummaa naannoo oromiyaa obbo shimallis Abdiisaa.

Abbootiin qabeenyaa keenyas kana irratti tumsuun, hoji-maata seektara dhunfaa danqaa ture maqsuun seektara dhunfaa cimsuun mootummaan Naannoo Oromiyaa kutannoon akka hojjatu pirezidaant shimallis dubbatan.

Abbootii qabeenyaa, naannoo Oromiyaa  jiran dursa rakkoo isaanii hiikuuf hojii jalqabneera jedhan.

Dabalataan immoo  Invastimentii biroo kan biyya keessaa fi alaa dabaluu fi hawwachuun, badhaadhina milkeessuuf ni hojjanna.

Hojii kana fixaan baasuuf dhaabbata PEMAND Maaleezhiyaa fi Hojii gaggeessaa Big Win Dr. Kessatabirhaan Admaasuu tumsa godhaniif galateeffatan.

Boordiin Invastimantii Oromiyaa marii kana booda murtoon dabarsuu abdachiisaa ta’a jedhan Obbo Shimallis.

Ministirri Qonnaa obbo Umar Huseen, Seektaroonni dhunfaa sadarkaa barbaadameen yoo mootummaa hin tumsine akka biyyaatti bu’aa gaarii fiduuf rakkisaa ta’a.

Kanaaf sadrkaa amma irra jirru caalaa gara fooyyeetti hin geessinuu taanan rakkisaadha.

Hojiin kan jiraatuu fi kan uumamuu qaamolee dhunfaa bira jira, Keessattu Oromiyaan dhiheenya qabdu irraa kan ka’e hunduma caalaa carraa qabdi, dureeeyyoota heddutu filata jedhan Ministirri Qonnaa Obbo Umar Huseen.

Marii kana irratti  qondaaltonni mootummaa fi dureeyyoonni hirmaataa jiru.

Balaay Tasammaatu gabaase.

Facebook Comments