Kitaabni asoosamaa seenaa dhugaa bu’uureeffate ‘’Kudhaama’’jedhu magaalaa Finfinnee Galma Aadaa Oromootti eebbifameera.

Kitaabni asoosamaa seenaa dhugaa bu’uureeffate ‘’Kudhaama’

Kitaabni asoosamaa seenaa dhugaa bu’uureeffate ‘’Kudhaama’’jedhu magaalaa Finfinnee Galma Aadaa Oromootti eebbifameera.

Bareessiituun kitaabichaa , Feeneet Girmaa, kitaabichi seenaa dhugaa mana hidhaa Qilinxoorratti hundaa’e akka taé ibsiteerti. Kitaabichis kan jalqabaa ishee akka taé dubbatteerti.

Qaamoolee kitaabni kun jalqabaa kaasee eebbaaf hanga dhaqqabuutti qaamoolee ishii gargaara galteeffatteerti.

Artii Oromoo guddisuu keessatti hirmaannaa dubartoonni qaban cimsuuf jajjabeessuun akka barbaachisuus himteetti.

Keessummaa kabajaa ta’uun sirna eebba kitaabichaa irraratti kan argaman , dura taa’aan KFO, piroofeesar Mararaa guddinaa , kitaabni barreessituun Feeneet Girmaa eebbisiste hirmaannaa dubartoonni hogabrruu keessatti qaban cimsuuf fakkeenya gaariidha jedhan.

Fuuladuraafiis dubartoonni jijjirama biyyaa keessatti gahee isaanii bahuu akka qaban dhaamaniiru.

Dhaloonni ammaa jiruus aadaa dubbisuu gabbifachuu qabaa jedhaniiru.

Hayyoonni fi barreessitoonni sirnicharraatti hirmaataniis ,kitaabni seenaa dhugaarratti hundaa’uun barreeffame kun seenaa kan hubachiisuu fi qorannoowwan garaa garaatiif illee kan gargaaru ta’uu himaniiru.

Hogbarruu Afaan Oromoo cimsuuf hawaasni fi qaamni Mootummaa gahee isaanii bahuu akka qabaniis hayyoonni kunneen dubbataniiru.

Girmaa Hundeetu gabaase.

Facebook Comments