Mana Barumsaa Bultii Addaa Waldaa Misooma Oromiyaa Damee Adaamaatiif tumsi Godinaalee Oromiyaatiin kennamaa jiru cimee itti fufuu akka qabu, WMO beeksiise.

Mana Barumsaa Bultii Addaa Waldaa Misooma Oromiyaa

OBN Gur.4,2012- Mana Barumsaa Bultii Addaa Waldaa Misooma Oromiyaa Damee Adaamaatiif tumsi Godinaalee Oromiyaatiin kennamaa jiru cimee itti fufuu akka qabu, WMO beeksiise.

Daareektarri Mana Barumsaa Bultii Addaa WMO Dame Adaamaa Dr.Hirphasaa Caalaa OBN’tti akka himanitti Godinaaleen Oromiyaa mana barumsichaaf tumsi godhaa jiran abdachisaadha.

Hanga ammaatti Mana Barumsaa Bultii Addaa Adaamaatiif Godinaaleen Arsii,Shawaa Lixaa,Hoorroo Guduruu Wallaggaa,Shawaa Bahaa fi Wallaggaa Lixaa xaafii kuntaala 825 keennusaanii Dr.Hirphasaan himaniiru.

Kana malees Godinni Gujii sangoota 7 fi Godinni Arsii sangoota lama arjomaniiru jedhan.

Manni Barnoota Bultii Addaa WMO dame Adaamaa bara 2006’tti baratoota 192 barnoota kutaa 9 hanga kutaa 12ffaatti barsiisu eegalee hanga ammaatti baratoota 427 barsisee gara Dhaabbilee Barnoota Olaanaatti ergusaas Dr.Hirphasaan dubbataniiru.

Bara kana ammo walumaagalatti baratoonni 580 Mana Barumsichaatti kutaa 9 hanga kutaa 12ffaatti barachaa jiru.

Baratoonni 4 Chaayinaa fi baratoonni 25 Yuunaayitid Arab Imireetitti carraa barnoota bilisaa argachuun barachaa jirus jedhame.

Waldaa Misooma Oromiyaa caalatti cimsuun human nama baratee biyya ijaaru uumuudhadha kan jedhan Dr.Hirphasaan, akkuma Godinaalee kunneenii hunduu qabeenyaa,beekumsaa fi maallaqaan Mana Barumsaa Bultii Addaa Damee Adaamaa akka tumsuu fi deeggaruus dhaamaniiru.

Waldaan Misoom Oromiyaa Baratoota ofiif barsiissuuf gara fuulduratti Yunivarsitii mataasaatti barsiisuuf Laga Xaafoo Laga Dhaadhiitti Yuunivarsiitiin WMO ijaaruuf karoorfameera.

Masfin Tashoomaatu gabaase.

Facebook Comments