Ministirri Muummee Dr.Abiyyi Ahimad mootii Yunaayitid Arab Emireet waliin mari’atan.

Dr.Abiyyi Ahimad mootii Yunaayitid Arab Emireet waliin mari'atan.

Ministirri Muummee Dr.Abiyyi Ahimad mootii Yunaayitid Arab Emireet waliin mari’atan.

Ministirri Muummee FDRI Dr.Abiyyi Ahimad mootii Yunaaytid Arab Emireet Sheek Mahammad Biin Al Nahan
waliin mari’ataniiru.

Wayituma kana dhimmoota waloo biyyoota lamaan fayyadan iratti mari’ataniiru.

Hariroon biyyoota kanniin amma sadarkaa irra gahe dinqisifachuun, fuuldurattis daraan akka cimuuf fedhii qaban dubbataniiru.

Dureewwan kunniin dhimmoota naannoo fi idil- addunyaarrattis yaada waljijjiraniiru.

Ministirri Muummee Dr.Abiyyi Ahimad dawwanna isaanii ‘UAE’ xumuraniiru.

Dawwannaa isaanii kanaanis ‘UAE’ keessa lammilee Itiyoophiyaa kuma 10 ol seeraan ala jiraatan, karaa seera qabeessa taheen akka jiraataniif waliigalteerra gahameera.

Biyyoota kanninitti Itiyoophiyaanonni sanada seera qabeessa hin qabne rakkooleen qaban akka furamuuf waliigalameera.

Kana malees ilmaan Itiyoophiyaanoota kan itti baratan mana barnoota banuuf waliigalameera.

Hojii dipplomaasii daawwannaa kanaan raawwateen, iddoon ijaarsa bataskaana ortoodoksis heeyyamameera.

Dubaayii fi kutaa biyyaa Jaarjaatti hordoftoota amantaa piroteestaantiif iddoon kadhanna akka kennamuuf murtaa’uusaa, Ambaasadarri Itiyoophiyaa
Sulemaan Daddafoo dubbataniiru.

Facebook Comments