Mootummaan naannoo Oromiyaa fedhii fi faayidaa ummata naannoo Oromiyaa mirkaneessuuf nagaa fi tasgabbiin

nagaa fi tasgabbii

Mootummaan naannoo Oromiyaa fedhii fi faayidaa ummata naannoo Oromiyaa mirkaneessuuf nagaa fi tasgabbiin naannicha keessatti akka uumamuufi imalli gara badhaadhinaatti taasifamu akka milkaa’uuf xiyyeeffannaa addaatiin hojjechaa jiraachuu pireezedaantiin itti aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa dubbatan.

Pireezedaantiin itti aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Gabaasaa Raawwii Karoora Hojiiwwan Gurguddoo Ji’oottan Jahaa MNO Walga’ii Idilee 11ffaa Waggaa 5ffaa Bara Hojii 5ffaa Caffee Oromiyaatiif har’a dhiyeessaniin akka jedhanitti Badhaadhina dam-daneessa milkeessuun siyaasa, dinagdee, hawaasummaafi hariiroo ummanni sadarkaan jiru irraa fayyadamu mirkaneessuuf karoorri CaffeeN mirkanaa’e hojiirra oolaa jira jedhan.

waggoottan sadii asitti rakkoo nageenyaa biyyaa fi naannoo Oromiyaa keessatti uumamaa ture gara nagaa fi tasgabbiitti deebisuuf hojiiwwan hedduutu raawwatamaa tureera jedan.

Humnoonni faallaa jijjiiramaa hojjetan, duula badii gaggeessuun, calaqqee dimokiraasii naannoo keenya fi guutuu biyyaatiitti jijjiirama bu’uuraa argamsiisaa jiru dukkaneessuuf ajandaa ummata amantaa fi sabummaan walitti buusan bocuudhaan jijjiiramicha gufachiisuuf socho’aa turaniiru jedhan pireezedaantiin itti aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa.

Jeequmsi guutuu biyyattiitti akka ka’uu fi dhaabbilee barnootaa ol’aanoo adda addaa keessatti barattootni tasgabbaa’anii akka hin baranneefis hojjechaa turaniirus jedhan.

Barattoota abdii borii ta’an irratti gochaa suukanneessaa raawwatameen miidhaan lubbuu fi qaamaas qaqqabuu gabaasa dhiyeessan keessatti eeraniiru.

Humni shiftaa maqaa waraana bilisummaatiin of waamu waamicha Abbootiin Gadaa, ummatni Oromoo fi mootummaan taasiseef diduun, obsa mootummaan dirree dimokraasii bal’isuuf agarsiise akka sodaattii lakkaa’uun, meeshaa waraanaa hidhachuun godinoota Wallagga lixaa, Qeellam Wallaggaa, Gujii, Gujii lixaa fi Boorana keessatti lubbuu, qaamaafi qabeenya, akkasumas qor-qalbii ummata keenyaarratti miidhaa geessisaniiru jedhan.
Humnootni kunniin gama tokkoon jeequmsa kaasuun waan mootummaan ol’aantummaa seeraa kabachiisuu dadhabe fakkeessuun, gama biraatiin ammoo tarkaanfii mootummaan ol’aantummaa seeraa kabachiisuuf fudhatu miidhaa ummatarratti aggaamame fakkeessuun olola geggeessaa turanis jedhan obbo Shimallis.

Gochi badii humnoota kanaan raawwatamaa ture hirmaannaa ummataafi sochii qaamolee nageenyaa taasisaa jiraniin to’atamaa kan jiru yommuu ta’u, mootummaan nageenyaa fi ol-aantummaa seeraa kabachiisuuf hojii eegale hirmaannaa ummataafi qaamolee nageenyaatiin cimsee kan itti fufu ta’uu himan.

Bara kana hariiroo obbolummaa fi walitti dhufeenya hawaasa naannolee ollaa waliin qabnu cimsuuf hojiilee gurguddoo raawwachaa turuus dubbatan.
Naannoo daangaatti sababa walitti buhiinsa yeroo adda addaa uumamaa tureen miidhaa lubbuu namaa fi qabeenyaa irratti gahaa ture hundeerraa furuufi nageenya waaraa mirkaneessuuf sochii taasifamaa tureen bu’aalee hedduun galmaa’aniiru jedhan.

Waltajjiiwwan waloofi konfaransiiwwan geggeessuun cinaatti, lammiilee sababa rakkoo nageenyaatiin buqqaa’an qe’ee isaaniitti deebi’uu fi ummanni naannoo daangaa jiru waliin misoomsuufi irraa fayyadamuu eegaluu isaatiin jijjiiramni guddaan argamaa jira jedhan.

yeroo itti aanuttis hojii wal fakkaatu ciminaan raawwachuun nageenya amansiisaa fi misooma itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf kan hojjetamu ta’a jedhan.
Qormaatilee gama nageenyaa fi ol’aantummaa seeraa mirkaneessuutiin naannoo keenya quunnamaa jiran furmaata bu’uuraa akka argatan taasisuuf, hojiiwwan tarsimaa’oon raawwatamaa akka jiruus dubbataniiru.

Caasaan nageenyaa naannoo keenyaa gaachana ummataa ta’ee ol’aantummaa seeraa karaa guutuu ta’een akka kabachiisuuf lakkoofsa isaa dabaluu, dandeettii fi gahumsa isaa cimsuu, hidhannoowwanii fi loojistiksiiwwan barbaachisan guutuudhaaf xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamaa jiras jedhan.
yeroon kun yeroo taateewwan gurguddoo jiruu fi jireenya ummata keenyaa keessatti hiika ol’aanaa qaban itti galmaa’aa jiran ta’uun hubatamee, wareegama guddaa ummatnii fi hoggansi keenya kaffaleen imalli jijjiiramaa naannoo fi biyya keenya keessatti dhufe akka duubatti hin deebineef hirmaannaa fi qooda fudhannaan qaama hundaa murteessaadhas jedhan Pireezedaantiin itti aanaa MNO Obbo shimallis Abdiisaa,
kabajamtootonni miseensonni caffees hawaasa bal’aa sochoosuun gahee isaanii akka bahattaniif waamicha dhiyeessaniiru.

Masfin Tashomaatu gabaase.

Facebook Comments