Piroojaktoonni magaalaa Adaamaatti hojjetamaa jiran koree piroojaktii fi bakka bu’oota hawaasaatiin daawwataman.

 Piroojaktoonni magaalaa Adaamaatti hojjetamaa jiran

Piroojaktoonni magaalaa Adaamaatti hojjetamaa jiran koree piroojaktii fi bakka bu’oota hawaasaatiin daawwataman.

Magaalaa Adaamaatti piroojaktoonni buleeyyii fi haaraa 81 Bulchiinsa magaalaatiin hojii qabatamaa keessa jiru. Kanneen keessaa piroojektoonni 61 haaraadha akka gabaasa kominikeeshinii Bulchiinsa Magaalaa Adaamaatti.

Kantiibaa itti aanaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Mahaammad Guyyee piroojektoonni kunneen gaaffii hawaasaa yeroo dheeraa kan deebisan ta’uu dubbatan.

Hawaasnis deeggarsaa fi kunuunsa bu’uuraalee misoomaa kanniniif taasisuu qaba jedhaniiru.

Dabalataanis piroojektoonni kunneen yeroo qabameef keessatti qulqullinaan akka xumuraman deeggarsaafi hordoffiin walirraa hin cinne kan godhamu tahu himan.

Facebook Comments