Siimpooziyeemiin qorannoo bunaa sadarkaa biyyoolessaatti taa’amaa jira

Qorannoo bunaa

Siimpooziyeemiin qorannoo bunaa sadarkaa biyyoolessaatti taa’amaa jira

OBN Gurraadhala 12, 2012 – Simpooziyeemiin qorannoo bunaa biyyoolessaa Yuunvarsiitii Diillaatti taa’amaa jira.

Waltajjichi walta’insa Yuunvarsiitii Diillaa, godina Geediyoo fi Abbaa Taayitaa Bunaa fi Shaayii Itiyoophiyaa waliin  kan qophaa’edha.

Siimpooziyeemicharratti hooggantoonni hojii olaanoo, kan yuunivarsiitichaa, ogeeyyiin bunaa fi qonnaan bultoonni Geediyoo, Siidamaa, godinaalee Gujii fi aanaa Ammaaroorraa walitti babba’an hirmaachaa jiru.

Pireezidaantiin Yuunvarsiitii Diillaa Dr. Chiirootaaw Ayyalaa yuunvarsiitin isaanii oomishti bunaa fi gurgurtaan isaa karaa saayinsaawaa ta’een akka hojjetamuuf tumsaa jiraachuu himan.

Kanumaafis waggaa lama dura giddugala qorannoo bunaa hundeessuun damicharratti leenjii garagaraa kennaa turera jedhan.

Yeroo itti aanuttis yuunvarsiitichi sadarkaa biyyoolessaatti giddu gala qorannoo bunaa ijaaruuf hojjechaa jiraachuu ibsaniiru.

Bakka bu’aa fi gorsaan ministira Ministeera Saayinsii fi Barnoota Olaanoo Dr.Ishatuu Kabbadaan gama isaanitiin, yuunvarsiitichi nananoo oomisha bunaa jiraachun damichaan hojiilee jajjaboo akka hojjetu carra qabeessa isa taasisa jedhan.

Kanaafis ministeerichi deeggersaa fi hordoffii ni taasisaaf jedhan.

Daayrikterri Abbaa Taayitaa Bunaa fi Shaayii Itiyoophiyaa Dr. Addunyaa Dabalaan ammoo siimpooziyeemichi oomishnii bunaa qulqullina qabu akka guddaatuuf shoora olaanaa ni qabaata jedhan.

Bakka bu’aan Gamtaa Awurooppaa Doomineeskoo Daaviis, gamtichi hojiilee misooma qonnaarratti Itiyoophiyaa keessatti hojjechaa jiraachuu himan.

Maddi FBC dha

 

Facebook Comments