Seenaa Gabaaba Koomishinar Solomoon Taaddasaa.

Koomishinar Solomoon Taaddasaa

Seenaa Gabaaba Koomishinar Solomoon Taaddasaa.

komishinar Solomon Tadasaa abbaa isaani obbo Taaddasee Waqijiraa fi Haadha isaani Aadde Yeshii Waqijiraa irraa bara 1961tti Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Yaayaa Gullalleetti dhalatan.

Umriin isaani akkuma barnootaf gaheen,achuma mana barnoota naannoo dhiyeenya isaanitti argamutti mana barnoota sadarkaffaa1ffaa Ejersa kaawotti eegalan.
Sana booda barnoota sadarkaa2ffaa isaan immo Mana barnoota sadarkaa 2ffaa Fichetti hordofaa turan.
Eerga barnoota isaani sadarkaa 2ffaa xumuranii booda,bar 1985 irraa eegaluun kollejjii poolisii Oromiyatti qacaramani hojii isaani eegalan.

Bara 2001 tti Godina Shawaa kaabatti Ajajaa Poolisii ta’uun Aanoota gargaratti Hoggansummaa bilchaata kennaa turan.

Bara 2004 irraa kaase ammo Hogganaa Wajjira Bulchiinsaa fi Nageenya Godina Shawaa kaaba ta’uun tajaajilan.

Bara 2007 irraa kaase Hoogganaa qunnamtii ummataa Koomishinii poolisii Oromiyaa ta’uun hojjatan.

Bara 2009 walitti bu’iinsa Ummata Somaalee fi Oromoo hiikuuf itti gaafatamummaa fudhachuun Hoganaa Bulchiinsa fi Nageenyaa Godina Harargee Bahaa ta’uun ergama isaaniif kenname adda durumman bahaan.

Hamma gaafa lubbuun isaa dabartutti ammo hoogganaa wajjira Bulchiinsaa fi Nageenya Magaalaa Buraayyuu ta’anii tajaajilaa turan.

komaandar Solomoon Taaddasaa Abbaa ijoolee 4, dhiira 1 fi dubartii 3ti .

Komaamdar Solomoon Taaddasaa Guraandhala 13/06/2012 Bulchiinsa Magaalaa Buraayyuu naannoo sa’aatii 8:00tti Qaama ABO shanee abbaa torbee jedhee of yaamuun ajjeefame lubbuun isaani darbeera.

Sirni Awwalcha isaanis Godina Shawaa Kaabaa, Aanaa Dabra Libaanos Gadaamii Dabra Libaanositti bakka hooggantoonni Olaanoon Mootumma Federaalaa fi Mootummaa Naannoo Oromiyaa akkasumas Maatii fi Firoottan isaan argamutti Guraandhala 14/06/2012 raawwatameera.

Kommmishinar Solomon Taaddasa haamma Luubbun isaanni darbuutti Nama xiqqaa guddaa Osoo hin jedhiin kabajaaf jaalalaan hojii isaanii kan rawwachaa jiran, Sabonnaa fi Gachana Saba isaani turan.

Maatii fi Firoottan isaaniti akkasumas Jaalleewwan Qabsoo keessa waliin turannif Rabbin jajjabina haakeennuuf.

Facebook Comments