Waggoota lamaan dhufan Qamadii roobaan amma oomishamurratti dabalataan jallisiin heektara kuma dhibba Afur misoomsuun baasii Qamadii bittaaf bahu hambisuuf hojjetama jira jedhan Ministirrri Qonnaa Obbo Umar Huseen.

jallisiin heektara kuma dhibba Afur misoomsuun baasii Qamadii bittaaf bahu hambisuuf hojjetama jira jedhan Ministirrri Qonnaa Obbo Umar Huseen

Waggoota lamaan dhufan Qamadii roobaan amma oomishamurratti dabalataan jallisiin heektara kuma dhibba Afur misoomsuun baasii Qamadii bittaaf bahu hambisuuf hojjetama jira jedhan Ministirrri Qonnaa Obbo Umar Huseen.

Addunyaarratti biyyoonni hedduun qonnaan wabii nyaataa mirkaneeffatan roobaan caala jallisiin oomishuni.

Dr.Fatoo Ismoo daayirektara olaanaa Inistitiiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaati ,Muuxannoon biyyoota addunyaa kana agrsiisa nutis muuxannoo kana qindeessun hojiirra oolchaa jirra jedhan.

Itiyoophiyaanis wabii nyaataa mirkaneeffachuun jallisiin qamadii oomishuun, baasii bittaa qamadiif bahu hambisuuf hojjechuu jalqabdeetti.

Qonnaan bultoonni Godina Arsii aanaa Jajuu jallisiin oomisha qamadii jalqaban kanaaf ragaadha.

Qonnaan bultoonni kunneen dura deeggarsa seeftineetiin jiraataa turan, amma garu of danda’aa jirra jedhaniiru.

Godina Arsiitti barana jallisiin qamadiin lafa heektara 176 irratti misoomaa akka jiru Itti Gaafatamaan Waajjira Qonnaafi Qabeenya Uumamaa godinichaa Obbo Abbaabuu Waaqoo himaniiru.

Oromiyaattis godilaalee 4 keessatti jallisiin qamadiin lafa heektaara 3,600 irratti misoomaa jira.

Itiyoophiyaatti ammo lafa heektara kuma 20tu misoome.

Bara itti aanuu kuma 300 misoomsuuf karoorfameera jedhan Ministirri Qonnaa Obbo umar Huseen.

Sirnaan hojjannaan baasii qamadii bittaaf baasnu ni hambisna, qamadii ganna oomishnu dabalataan jallisiin heektara kuma 400 misoomsinaas jedhan.

Kanaaf iddoo saditti xiyyeeffannoon hojjanna jedhan Yaa’a Awaash, Omoo fi Shabaleerratti.

Akka biyyaatti lafa jallisiin misoomu danda’u keessa harka 10 qofatu misoome.

Qamadiin jallisiin qonnaan bultoonni godina Arsii aanaa Jajuu misoomsaa jiranis qaamolee garaa garaan daawwatameera.

Birhaanuu Hayiluutu gabaase.

Facebook Comments