Abbaan Taayitaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee tatamsa’ina dhibee vaayirasii koroonaa ittisuuf abbootii taaksii namoota humnaa ol fe’an irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu ibseera

Wixata darbe irraa kaasee geejjiba tajaajila hawaasaaf kennaniifi abbootii taaksiif dhiphinni akka hin uumamneef qajeelfamni darbeefii ture.

Bu’uuruma kanaan Abbaan Taayitichaa qaamoleen kunneen qajeelfamicha kabajanii akka hojjetaniif ibsa laatee ture.

Hojimaaticha baasiin tajaajila geejjibaa hawaasaaf kennan kan hojiirra oolchaan yoo ta’u; taaksiifi minibaasonni garuu qajeelfamicha hojiirra oolchaa kan hin jirre ta’uun ibsameera.

Rakkinicha hundeerraa furuuf Abbaan Taayitichaa kutaalee bulchiinsa magaalaattii kurnanitti caasaalee bobbii tiraanspoortii fayyadamuun hordoffii cimaa gaggeessaa jiraachuu Hoji Gaggeessaan Itti Aanaa Abbaa Taayitaa Geejjibaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee obbo Baddiluu Lellisaa ibsaniiru.

Hoji Gaggeessaan Itti aantichi abbootii taaksii humna oli fe’uun faayidaa hin malle argachuuf waldorgoman irratti adabbii hanga Birrii 1000 adabaa jiraachuus himaniiru.

Abbootii taaksii namoota humnaa ol fe’uun rakkoo uuman yoo arge, hawaasni lakkoofsota bilbilaa armaan gaditti tarreefaman kana fayyadamuun saaxiluu akka danda’u Abbaan Taayitichaa beeksiseera.

Haaluma kanaan:
1. Kutaa Magaalaa Aradaa………………….0118333061
2. Kutaa Magaalaa Addis Katamaa…….. 0118333210
3. Kutaa Magaalaa Guulallee……………….0118333044
4. Kutaa Magaalaa Lidataa………….0118333062
5. Kutaa Magaalaa Koolfee………………….0118333039
6. Kutaa Magaalaa Nifaas Siilk…………..0118333063
7. Kutaa Magaalaa Aqaaqii……………….0118333067
8. Kutaa Magaalaa Qirqoos……………… 0118333097
9. Kutaa Magaalaa Yekkaa……………….. 01183330043
10. Kutaa Magaalaa Boolee…………………0118333040. EBCtu gabaase.

Facebook Comments