Baankoonni fi dhaabbileen garaagaraa ittisa weerara vaayirasii Koronaatiif Kan oolu birrii miliyoona 47 ol gumaachan.

ittisa weerara vaayirasii Koronaatiif Kan oolu birrii miliyoona 47 ol gumaatame.

Baankoonni fi dhaabbileen garaagaraa ittisa weerara vaayirasii Koronaatiif Kan oolu birrii miliyoona 47 ol gumaachan. gumaachan.

Baankoonni fi dhaabileen garaagaraa weerara vaayirasii koronaa ittisuuf waamicha Biyyaaleessaa taasifamee irratti hundaa’uun deeggarsa maallaqaa fi gamoo taasisaniiru.

Haaluma kanaan Baankiin Intarnaashinaalii Oromiyaa birrii miliyoona 5, Baankiin Daashiin birrii miliyoona 10 akkasumas Baankiin Dabuub Giloobaal birrii miliyoona 2,Inshuraansiin Awaash birrii miliyoona 3, Baankiin Abbaay birri miliyoona 3,dhaabbanni Midirook birrii miliyoona 10,fi kuma 800, Korporeeshiniin Manneenii Federaalaa birrii miliyoona 10, Dhaabbanni Iyyarusaaleem Mataasabiyaa 200,000 ,Tireediingii Horaa birrii miliyoona 1, Tireediingii Tiraakoon birrii miliyoona 1,Dhaabbanni Samtaa Maaryaam konistraakshinii miliyoona 1, Akkaadaamii Beeteeli birrii Kuma 50 guyyaa har’aa koree walittiqabaa deeggarsaa biyyaaleessaatti kennaniiru.

Kana malees Dhaabbanni Beeteel Akkaadaamii gamoo Abbaa darbii lamaa ,Dhaabbanni konistraakshinii Samtaa Maaryaamii gamoo Abbaa darbii shanii iddoo tursiisaa akka ta’uuf gumaachaniiru.

Deeggarsa taasifameefiis koree walitti qabàa deeggarsaa biyyaaleessaatti ,dura ta’aan koree diinagdee,Ambaasaadar Misgaanuu Araggaa dhaabilee arjooman galateeffataniiru.

Girmaa Hundeetu gabaase.

Facebook Comments