Dargaggoonni aanaalee godina shawaa kibba lixaa hojii albuuda adda addaa irratti gurmaa’uun hojjachaa jiran fayyadamoo taaneerraa jedhan.

Dargaggoonni aanaalee godina shawaa kibba lixaa

Dargaggoonni aanaalee godina shawaa kibba lixaa hojii albuuda adda addaa irratti gurmaa’uun hojjachaa jiran fayyadamoo taaneerraa jedhan.

Rakkoolee carraa hojii dargaggootaa albuudarratti jiru furuuf qaamota dhimmi ilaalatu waliin kan hojjatu ta’uu Waajjirri Misooma Intarpiraayizii fi Indastirii Godina shawaa kibba lixaa himeera.

Godina shawaa kibba lixaa aanaa Bachootti dargaggoonni arganne dhagaa daakuun, dabarsuun gurguru,aanaa Walisootti dargaggoonni albuuda ijaarsa daandiif oolurratti gurmaa’uun dabarsanii gurguranis ni jiru.

Kana malees aanaa Goorootti immoo dargaggoonni lakkoofsan afurtamii lama ta’an cirracha laga keessaa baasuurratti gurmaa’uun hojachaa jiru.

Dargaggoonni kunneen erga hojii kanneen irratti hojachuu eegalanii hojii hiikuu jalaa baaneerra, maashina adda addaa fi lafa hojiif ta’u qabaachuu, hoji dhabeeyyii biroo qacaruu, darbees maallaqas qusachaa jiraachuu himan.

Obbo Girmaa Asaffaa itti gaafatamaa itti aanaa Waajjira Misooma Intarpiraayizii fi Indastirii Godina Shawaa kibba lixaa yoo ta’an, godinichatti waldaaleen miseensoota 220 qaban hojiilee Albuudarratti boba’uun hojeechaa jiru.

Godinicha keessa Itti fayyadamaa fi alseerummaa hojii albuudaarratti jiran xiyyeeffannaa itti laachuun qaamota dhimmi ilaalatu waliin kan hojjatan ta’uus himaniiru.

Irgixaa Gonfaatu gabaase.

Facebook Comments