Dhaabbilee barnoota olaanoo fi leenjiitti koreen dhimma vaayrasii koroonaa hordofu hundaa’e

Korichi dhaabbilee barnoota olaanoo fi leenjii hunda keessatti hojjeta.

Koreen Ministeera Saayinsii fi Barnoota Olaanoon hundaa’e kun, Bitootessa 7,2012 eegalee hojii eegaleera.

Haaluma kanaan deeggarsa barnootaa, kitaabolee wabii, kitaabota oonlaayinii, intarneetii, sooft kooppii fi haardi kooppiin dhiyeessuun dhuunfaan akka dubbisan hojjechaa jira.

Akka gabaasa FBCtti waa’ee vaayrasichaarratti hubannaa uumuuf dhaabbileen barnoota olaanoo hawaasa waliini hojjechaa jiraachuunis ibsameera.

Hojjettoonni umriin isaanii 60 ol ta’e, dhibee sukkaaraa, asmaa, dhibee ujummoowwan argansuu, kaansarii fi dhibee onnee qaban tamsa’ina vaayrasichaarraa akka of eeganis dhaamameera.

Facebook Comments