Ejansiin Odeeffannoo fi Nageenyaa Itoophiyaa “Itoophiyaatti siistema vaayrasii koroonaa (COVID 19) too’atuu fi ittisu” qopheesse

Siistemni Ejansiin Odeeffannoo fi Nageenyaa Itoophiyaa qopheesse odeeffannoo garagaraa kan laatu yoo ta’u;
Kanneen keessa:-

Odeeffannoo Vaayrasii koroonaa akka biyyatti, Ardii fi idila addunyaatti hordofuun,naannoo vaayrasichaan faalame adda baasuun, mallatoolee of eeggannoo fi yaala vaayrasichaa irratti odeeffannoo argachuun, ogummaa garagaraa fi namoota tola ooltummaa irratti fedhii qaban galmeessun,deeggarsa garagaraa walitti qabuun,odeeffannoo hawaasa fayyadu eeruun, bu’uuralee misooma barbaachisoo ta’an( hoospitaala, mana qorichaa, buufata poolisii) ilaaluun, akkasumaas odeeffannoo biroo tamsaasuuf siistema fayyaduudha.

Siistemichi guyyaa boruu Bitootessa 14, 2012 bakka Ministeerri Fayyaa fi qaamooleen qooda fudhattoonni argamanitti ifatti tajaajila laachuu ni eegala.

Ejansiin Odeeffannoo fi Nageenyaa Itoophiyaa hojii vaayrasi koroonaa ittisuu fi to’achuu cimsee akka itti fufu ibseera jechuun FBCn gabaaseera.

Facebook Comments