Godina Jimmarraa Qonnaan bultoonni aanaa Gommaa 105 buna gabaa addunyaaf dhiyeessaa jiru jedhame.

Qonnaan bultoonni aanaa Gommaa 105

Godina Jimmarraa Qonnaan bultoonni aanaa Gommaa 105 buna gabaa addunyaaf dhiyeessaa jiru jedhame.

Godinni Jimmaa Omisha bunaatiin beekama. Aanaan Gommaa ammoo aanaalee godinichi qabu 21 keessaa isa tokko yoo ta’u, bakka argama buna Arabiikaati.

Aanichi gandoota 41fi magaalota xixiqqoo shan kan qabu yoo ta’u, magaalaan Agaaroo magaalaa guddittii aanichaati.

Ummata kuma 300 ol aanicha keessa jiraatu keessaa %90 omisha bunaarratti hundaa’uun jireenyasaa kan geggeeffatu ta’uu beekameera.

Aanichi omisha bunaatiin waan beekamuuf yoo xiqqaate waggaatti omisha bunaa toonii 18 gabaa giddugaleessaaf dhiyeessa.

Kana jechuun buna godinichi gabaa giddugaleessaaf dhiyeessu keessaa harki tokko sadaffaan aanicha keessaa ba’a.

Bulchiinsi aanichaa omishaafi omishtummaa bunaa guddisuu irratti xiyyeeffatee waan jiruuf omishni buna aanichaa waggaa waggaan dabalaa jira.

Qonnaan bultoonni bunaa adda dureen aanichaa 105 omisha buna isaanii kallattiidhaan gabaa biyya alaaf akka dhiyeessaniif eeyyama kan argatan ta’uuniis himameera.

Qonnaan bultoota bunaa adda duree aanichaa omisha buna isaanii kallattiin gabaa addunyaaf dhiyeessuuf eeyyama argatan keessaa 15 hanga 20 kan ta’an omisha isaanii gabaa addunyaaf dhiyeessaniiru.

Kun ammoo qonnaan bultoonni bunaa kaka’umsa cimaan akka hojjetan, qulqullina bunaa eeganii gabaaf akka dhiyeessaniifi omisha bunaarraa gatii gaarii akka argatan taasisuu keessatti gahee olaanaa kan qabu ta’uu himaniiru.

Facebook Comments