Godina Shawaa Lixaa Aanaa Liiban Jaawwiitti Daandiin Asfaaltii Dhaabbata ‘Zuung mii’ Jedhamuun Suphamaa Jiru Sochii tiraafiikaarratti Rakkoo uumaa akka jiru imaltootni himan.

Godina Shawaa Lixaa Aanaa Liiban Jaawwiitti

Godina Shawaa Lixaa Aanaa Liiban Jaawwiitti Daandiin Asfaaltii Dhaabbata ‘Zuung mii’ Jedhamuun Suphamaa Jiru Sochii tiraafiikaarratti Rakkoo uumaa akka jiru imaltootni himan.

Poolisii tiraafikaa Aanichaa Kan ta’an Saajiin Salamoon Guddisaa sababa roobaafi rakkoo Suphaa daandiitiin Sochiin tiraafiikaa yeroo addaa addaa akka addaan cicitaa jiru himaniiru.

Torbee darbe rakkoo walfakkaatuun Sochiin tiraafiikaa sa’atii dheeraaf addaan citee akka ture kan himan Poolisiin tiraafiikaa kun, guyyaa har’aas barii sa’a 12 irraa eegalee sochiin tiraafikaa akka addaan citee fi deeggarsa kontiraaktaroota daandicha suphaa jiraniin sa’a 4 booda akka baname himaniiru.

Konkolaatotni fe’umsaafi ummataa lakkoofsaan 70 ol ta’an sababa daandiin cufamuu tiin imaluuf rakkataa akka turan taajjabneerra.

Kontiraaktarootni dhaabbata ‘Zuung mi’i dhimma kana irratti odeeffannoo dabalataa akka nuu kennan yaalii adda addaa yoo taasifnellee nuu milkaa’uu hin dandeenye.

Wandimmaagany Asaffaatu gabaase,

Facebook Comments