Hojjettoonni mootummaa Fedeeraalaa guyyaa boruu irraa eegalee murtoon dabalataa hanga darbutti hojii isaanii mana taa’anii akka hojjetan murtaa’e.

Hojjettoonni mootummaa Fedeeraalaa guyyaa boruu irraa eegalee murtoon dabalataa hanga darbutti hojii isaanii mana taa’anii akka hojjetan murtaa’e.

 

 

OBN Bit 15,2012-Hojjettoonni mootummaa Fedeeraalaa guyyaa boruu irraa eegalee murtoon dabalataa hanga darbutti hojii isaanii mana taa’anii akka hojjetan murtaa’e.

Manni Maree Ministeeroota tatamsa’ina vaayrasii koroonaa (COVID-19) hir’isuu ilaalchisuun walga’ii ariifachiisaa taa’eera.

Manni marichaa Hojjettoonni mootummaa Fedeeraalaa guyyaa boruu irra eegaluun murtoon dabalataa hanga darbutti hojii isaani mana isaanii taa’anii akka hojjetaniif murtoo dabarseera.

Murteen kun sochii namootaa fi dhiphina geejjibaa magaalaa Finfinnee keessa jiru xiqqeessuuf kan fudhatamedha jedhame.

Kana malees tamsa’ina koronaavaayirasii to’achuufi ittisuuf Manni Maree Ministirootaa koreewwan dabalataa gurmeesseera.

Koreen dhimma fayyaa, dhimma nageenyaa fi dhimma diinagdee koreewwan ammaan dura gurmaa’an yoo ta’an dabalataan koreen dhimma iddoo namoonni adda baafamanii tursiifamanii hordofuu fi koreen ICT dhimma komunikeeshinii fi hojilee hubannoo uumuu qindeessuu hundaa’eera.

Manni Maree kun hawaasni tarkaanfiiwwan mootummaan dabarsaa jiru hordofee hojiirra akka oolchus dhaamera.

Facebook Comments