Hordoffiin dhibee ‘koviid -19’ namoota kuma lamaafi 90f taasifamaa ture addaan cituun himame.

Hordoffiin dhibee 'koviid -19'

Hordoffiin dhibee ‘koviid -19’ namoota kuma lamaafi 90f taasifamaa ture addaan cituun himame.

Hordoffiin dhibee ‘COVID -19’ namoota kuma lamaafi 90f taasifamaa ture mallattoon dhibichaa waan irratti hin mul’anneef addaan cituu isaa Inistiityuutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa kaleessaa beeksiseera.

Inistiitiyuutichi imaltoonni alaa galan 636 iddoo tursiisa addaatti guyyoota 14f hordoffiin taasifmaafii akka jiru ibseera.

Gama biraatiin imaltoonni osoo murtoon hin darbiin alaa galan 873 manasaaniitti qophaatti fo’amuun ogeeyyii fayyaafi bilbilaan hordoffiin guyyoota 14 taasifamaafii akka jiru inistiitiyuutichi eereera.

Sa’aatii 24:00 darbe keessatti namoonni 79 mallattoo vaayrasii agarsiiisuun qorannoo laabraatoorii godhameefii hundisaanii bilisa ta’uunis mirkanaa’eera.

Waliigalaan namoonni kumni lamaafi 90 guyyoota 14f hordoffiin godhamaafii ture mallattoo dhibichaarraa waan bilisa ta’aniif hordofffiinsaanii addaan citeera.

Namoota dhibichaan qabamanii yaalamaa jiran keessaa namni tokko qorannoo taasifameefiin bilisa ta’uun mirkanaa’us of eeggannoof jecha dabalataan guyyoota 14f iddoo tursiisa addaa keessa akka turu taasifamuunis ibsameera.

Facebook Comments