Itiyoophiyaatti namoonni lama COVID-19 irraa bayyanachuun himame.

Itiyoophiyaatti namoonni lama COVID-19 irraa

Itiyoophiyaatti namoonni lama COVID-19 irraa bayyanachuun himame.

Itiyoophiyaatti namoota koronaa vaayirasiin qabamuun isaanii mirkanaa’e 21 keessaa lama dhibee kanarraa bayyanachuu isaanii Ministeerri Fayyaa beeksisee jira.

Namoonni lamaan wal’aansa fayyaa isaaniif kennamaa ture sirriitti hordofuun dhukkubicharraa guutummaan guutuutti bayyanataniiru jedha Ministeerichi.

Haa ta’u malee, of-eeggannoof jecha bakka itti adda baafamanii tursiifaman keessatti hordoffiin ammallee taasifamaaf akka jiru Dr. Liyaa Taaddasaa himaniiru.

Ogeeyyiin fayyaa Hospitaala Eekkaa Kotobee kan wiirtuu wal’aansa dhibee COVID-19 ta’uun yeroo ammaa tajaajilaa jiru keessa hojjetan, bayyanachuun namoota lamaan kanaa jajjabina akka kenneef dubbatu.

Erga vaayirasiin kun Itoophiyaa keessatti argamee kaasee torbanooti darban dadhabbii hedduu kan qabaan ture jedhu ogeeyyiin kunneen.

Namoota hanga har’aatti Itoophiyaa keessatti Covid-19n qabamuun isaanii mirkanaa’e keessaa 14 lammilee Itoophiyaa, afur lammilee Jappaan, tokko lammii Ingiliiz, tokko Ostiriyaa, kan biraan tokko ammoo lammii Moriisheesidha.

Lammileen Jappaan Itoophiyaa keessatti qoratamanii akka vaayirasichaan qabaman mirkanaa’e keessaa lama gara biyya isaanii kan deeman yoo ta’u, lammileen Itoophiyaa lama ammoo guutummaan guutuutti dhibee kanarraa bayyanataniiru.

Namoonni Itoophiyaa keessatti koronaavaayirasiin qabamuun isaanii mirkanaa’ee lakkoofsaan 21 ta’anillee yeroo ammaa kana namoonni vaayirasicha qaban (active cases) 17 qofa.

Akka gabaasa BBCtti, hanga ammaatti Itiyoophiyaa keessatti namoota koronaa vaayirasiin qabaman keessaa nama jabaa dhukubsatan tokkorraa kan hafe sababii Covid-19 namni du’e tokkollee akka hin jirre Ministerri Fayyaa beeksiseera.

Facebook Comments