Itoophiyaan dhimma Laga Abbayyaa ilaalchisee Uummata adduunyaaf hin hubachisne – barreessaa fi ogeessii midiiyaa obbo Moohammaad Al Aruusii

OBN Bit.12,2012- Dhimma Laga Abbayyaa ilaalchisee Ijiiptii Ummata adduunyaa hanga hubachiste Itiyoophiyaan hin hubaachisne jechuun barreessaa fi ogeessii midiiyaa obbo Moohammaad Al Aruusii ibsan.

Obbo Moohammaad, miidiyaaleen fi beektonni Ijiiptii dhimmaa laga Abbaayarratti hojiin waggoota dheeraaf hojjatan Uummaata Adduunyaa biratti hubannoo guddaa umuusaani ni dubbbatu.

Kunis Uummaanni Adduunyaa gaaffiin har’a Ijiiptii dhimma laga Abbaayyarratti kaastu siiriidha jedhe akka fudhatuf gahee guddaa taphaatera jedhan Obbo Moohammaad Al Aruusii.

Itoophiyaan Abbaa qabenyaa laga Abbayyaa taattulle miidiyaaleen fi beektonni biyyatti mirgaa abba qabeenyummaa fi fayyadamuumma lagicha iratti waan hin hojjataniifi ummata Addunyaa hubaachisu waan hin dandenyeef dhaggeetti biyyattif balaa qabaachu danda’a jedhaniru.

Obbo Moohaammaad akka ibsanitti, miidiyaalee biyoota Arabaaa irratti kessuummaa kabajaa ta’uun yoommuu afferamaan gaffiin isaanif dhiyaatu “dhimmi laga Abbayyaa Ijiiptiin osoo ilaalatuu isiin maaltuu isiin galchee naan jedhu’’.

Kanarraa hubachuu kan dandeenyuu Ijiiptii hangam dhiimmaa laga Abbayyaarratti ummaata Addunyaa hubaachisaa turte kan jedhudha.

Kanafiis Ityoophiyaan mirga abba qabeenyummaa ishee mirkanessuuf mootummaa qofa osoo hin taane ummaanni martinuu hojjachu qabu jedhaniru.

Siyaasni biyya Ijiiptii kessaa jiru ummata addaan kan hiree ta’us, amantummaa mootummaa biyyatti kan dadhabsee ta’ullee dhimmi laga Abbayyaa yoo ka’e garuu uummatni biyyatti martinuu garaagaraummaa isaani dhisani Itiiyoophiyaa irraatti duula banu; nutis akkuma ummata Iijiipti dhimmii biyyaa tokkoo isaan taasisee ummaatni Itiyoophiyaas tokkuummaan hirmaachu qabu jedhan.

Laammileen Itiyoophiyaa garaagarummaa isaani xiqqeesanii mirgaa itti fayyadamummaa qabeenyaa uumamaa biyya isaani irratti mirkaneessudhaaf balaa dhufuu waliin falmuu qabus jedhan.

Adduunyaa irraa jirannu irraatti Dhugaa qabatanii ta’u qofa osoo hin taane ummaata Adduunyaa irraa deddebi’ani hubaachisuun bu’aa qabeessa akka ta’e dubbatan Obboo Mohaammad.

Obbo Moohammaad midiiyaalee akka BBC,Aljeezraa,Alhaaram,Ashaarkii fi kan biro irratti dhiyaachuun dhugaa jirtuufi ejjannoo mootummaan biyyatti qabu hubachisuuf nama yaalanidha.

Facebook Comments