Lammiileen Itoophiyaa Keeniyaatti dhaabbilee idil addunyaa keessa hojjetan ijaarsa Hidha Haaromsa Guddicha Itoophiyaa akka deeggaran ibsan

Naayroobitti waldaaleen lammiilee Itoophiyaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniifi Dhaabbilee Idil-addunyaa kanneen biroo keessa hojjetan; jijjiirama gama hundaan biyya isaanii keessatti gaggeeffamaa jiru deeggaruun dirqama lamummaa keenyaas ni bahanna jedhaniiru.

Miseensonni waldichaa erga dhimmoota waqtaawaa biyyatti irratti mari’atanii booda ibsa eejannoo waloo baafataniin kutannoo mootummaan Hidha Haaromsa Guddicha ilaalchisee faayidaa Itoophiyaa kabachiisuuf fudhate kan deeggaran ta’uu ibsaniiru.

Miseensonni waldichaa hunduu faayidaa Hidhi Haaromsi Guddichi Itoophiyaa biyyattiif qabu hubachuun kanaan dura boondii kan bitatan yoo ta’u, gara fuulduraattis hidhichi akka xumuramuuf ogummaannis ta’ee boondii bitachuun gahee isaan irraa eeggamu bahachuuf qophii ta’uu isaanii ibsataniiru jedha odeefannoon Imbaasii Itoophiyaa Keeniyaatti argamu irraa arganne.

Facebook Comments