Namootni sadii dabalataan Vaayirasii koronaan qabamuun himame.

Namootni sadii dabalataan

Namootni sadii dabalataan Vaayirasii koronaan qabamuun himame.

Inistitiyuutiin Fayyaa hawaasa Ittophiyaa qorannoo namoota 1,013 taasise keessaa 66irratti sa’a 24 darban keessatti qorannoo taasifameen namootni sadii vaayirasiin korona irratti mul’achuun isaa mirkanaa’eera.

Kunis baay’inni namootni vaayirasichaan qabamanii 25 akka ga’u godheera. Dukkubsattuun 16 ffaa qorannoo laboraatorii si’a sadii godhameen vayirasicharraa bilisa ta’uun himameera.

Namoota vaayirasiin kun irratti mul’ate keessaa lama lammiilee Itoophiyaa umriin waggaa 30 fi 36 Bitootessa 15/2012 Dubaay irraa gara biyyaa galan yoo ta’u, iddoo kophaatti baa’un i, mallattoo isaan irratti mul’ateen qorannoon taasifamee vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa’eera.

Namni sadaffaan jirattuu Magaalaa Finfinnee umriin waggaa 60 yoo taa’an, Bitootessa 6 bara 2012 Faransaay irraa kan deebi’an fi iddoo turmaataatti hordoffiin taasifamaafii tureen vaayirasiin kun irratti argamee jira.

Yeroo ammaa kana sadan isaaniiyyuu wiirtuu wal’aansa addaatti tajaajila wal’aansaa argachaa jiru.

Yeroo ammaa kana namootni wiirtuu wal’aansa addaattii yaalamaa jiran namoota 21 yoo ta’an; lama immoo iddoo namootni dhibeen itti cime keessatti wal’aanamaa jiru.

Hawaasni bal’aanis tamsa’ina vaayirasii kanaa ilaalcha keessa galchuudhaan tooftaalee ittisa isaa fi qajeelfamoota mootummaa biraa ba’an xiyyeeffannoodhaan hojii irra oolchu akka qabu Ministeerri Fayyaa hubachiiseera.

Facebook Comments