Pireezedaantiin MNO Obbo Shimallis Abdiisaa haala yerooratti ibsa kennaniin waan jedhan keessaa kanniin ijoon.

 Pireezedaantiin MNO Obbo Shimallis Abdiisaa haala yerooratti

Pireezedaantiin MNO Obbo Shimallis Abdiisaa haala yerooratti ibsa kennaniin waan jedhan keessaa kanniin ijoon.

-Godinaalee Lixaatti nageenyi guutummaan mirkanaa’eera.

– Kanas eenyumtuu qaamaan argamee mirkaneeffachuu danda’a jedhan.

– Ittisa vaayirasii koronaatiif hojii kamuu caalaa xiyyeeffannaan kennamee hojjetamaa jiraachuu dubbatan.

– Balaa vaayirasichi qaqqabsiisu jalaa baraaramuuf of eeggannaa cimaa qochuun murteessaadhas jedhan.

– Sochii geejibaafi dhaabbilee amantiirrattis of eeggannoo guddaa gochuu barbaachiisa jedhan pireezedaant Shimallia.

– Tajaajilli lammummaas cimee ittif ufuu qaba.

– Ogeessonni fayyaa galata guddaa qabdu.

– Ummanni murtii mootummaan dabarsu kabajuu qaba.

– Ummanni Of eeggannaa gochaa kadhannaasaa cimsee akka ittifu fi

– Sochiin dinagdee akka hin dhaabanneef of eeggannaa gochuu qabna jechuun dhaaman Pireezedaantiin MNO Obbo Shimallis Abdiisaa.

Facebook Comments