Qaamoolee mariisistootaa fi murtee kennitoota Ijiptii yaadaan waliigalu dhabuun isaanii waligaltiichaaf qormaata ta’eera- Faaqi Ahmad Nagaash.

OBN Bit. 12,2012- Qaamoolee mariisistootaa fi murtee kennitoota Ijiptii yaadaan waliigalu dhabuun isaanii waligaltiichaaf qormaata ta’eera jedhan Daarektarri Olaanaa Waajjira Laga Abbaayyaa Bahaa obbo Faaqi Ahmad Nagaash.

Qaamooleen mariisistootaa fi murtee kennitoota Ijiptii waliin dhimma itti fayyadama waliini irratti waliigaltee irra akka hin gahaamanee dubbataniru.

Obbo Faaqiin akka jedhanitti, kenniinisa murtee dhimma bishaanii Ijiptiif mariisistoota kan marii’atu Ministeera Dhimmaa Alaa yoo ta’u, dhimmaa bishaani irratti kan marii’atan immoo Ministiraa Bishaaniiti. Kanaafu waliigaltee yeroo yeroon qaamoolee sadeen gidduutti taasifamu irratti waligalun akka hin danda’amne ta’eera jedhan Obbo Faaqi. kanarra darbee immoo qaamooleen biroo gidduu galun burjaajiin uamameeras jedhaniru.

Ejjeanoon Itoophiyaa tokkof tokko ta’uu fi mariinis ta’ee murteen kennamu Ministeera Bishaaniin kan raawwatu waan ta’eef yeroof marichii osoo bifa isaa hin jijjiiriin tureera.

Itoophiyaa keessatti dhimma bishaanii qaamni ilaalatu Ministeera Bishaanii qofa yoo ta’u murteen darbuus fayyida biyyaa waliin walqabatee gaggeefama jedhameera..

Facebook Comments