Sanada Ijipti Hidha Haaromsa Guddicha Itiyoophiyaa mormuun Liigii Arabaaf ergite Suudaan akka hin fudhanne beeksifte

Ijipti Hidha Haaromsa Guddichaa Itiyoophiyaa mormuun sanada Liigii Arabaatiif ergite Suudaan akka hin fudhanne beeksiftee jirti.

Walga’ii Mana Maree Ministeerotaa Liigii Arabaa 153ffaa Ijipti Magaalaa Kaayirootti gaggeeffamaa jirurratti Ijipti Hidha Haaromsa Itiyoophiyaa mormuun miseensonni Liigii Arabaa ishee cinaa akka dhaabbataniif sanada dhiyeessiterratti Suudaan garaagarummaa yaadaa qabdu ibsitee jirti.

Walga’icha irratti Ministirri Ministeera Dhimma Alaa Ijipti Saamii Shikurii, Biyyoonni Arabaa hidhicharratti Ijiptiifi Suudaan cinaa akka dhaabbatan gaaffii dhiyeessanii ture.

Haa ta’u malee Suudaan Hidha Haaromsa Guddicha Itiyoophiyaarratti murtii Liigiin Arabaa Ijipti cinaa dhaabbachuuf dabarse kan hinmormine ta’uus beeksiftee jirti.

Sanada Ijiptitti qophaa’e akka hin fudhanne kan beeksifte Suudaan, maqaan ishees sanadicha keessaa akka bahus gootee jirti.

Ijipti Itiyoophiyaa himachuun wixineen sanada deeggarsaa dhiyeessite, Biyyoonni Arabaa Itiyoophiyaa mormuun Ijiptiifi Suudaan cinaa akka dhaabbatan gaafachuudha.

Liigiin Arabaas Ijipti mirga seenaa fayyadamummaa Laga Abayyaa qabdi jechuun deeggaruun Itiyoophiyaa osoo hin hirmaachisin mormuun murtii dabarseera.

Suudaan sanadichi na hin ilaalatu jechuun hidhicha waliin walqabatee Liigichi Suudaaniifi Ijipti deeggaruun wixinee labsii baase kufaa gootee jirti.
Sanadni Ijiptiin dhiyaate Itiyoophiyaa muufachiisuu bira darbee faayidaa biyyaalesummaa Itiyoophiyaa kan miidhu ta’uu Suudaan walga’icha irratti yaada kennitee jirti.

Suudaan sanadoonniifi ibsoonni akkanaa yaada araaraa hidhichaan walqabatee gaggeeffamurratti gufuu kan ta’uufi hariiroo Itiyoophiyaafi Arabaa rakkoo keessa galchuu danda’a jettee mormuun ishee kan nama dinqissiisu ta’uu Miidiyaan Ijipti Ahraam jedhamu gabaaseera.

Facebook Comments