Tatamsa’ina Dhibee vaayirasii koroonaa ittisuuf sirni amantii masjiidatti gaggeeffamu martuu yeroof akka dhaabbatu Gumiin Olaanaan Dhimmoota Islamummaa Oromiyaa murteessuu beeksise.

sirni amantii masjiidatti gaggeeffamu martuu yeroof akka dhaabbatu

Tatamsa’ina Dhibee vaayirasii koroonaa ittisuuf sirni amantii masjiidatti gaggeeffamu martuu yeroof akka dhaabbatu Gumiin Olaanaan Dhimmoota Islamummaa Oromiyaa murteessuu beeksise.

Kunis seeraafi qajeelfama amantaa yeroo qormaataa bu’uura kan godhate yoo ta’u,Bu’uuruma kanaan
1 – Sirni amantaa kamuu kan namoota baay’ee walitti fidu masjiidatti hin gaggeeffamu.

2- Masjiinni kophaa akka hin taane eegichi jabaan ni taasifama.

3- Sal’aanni yeroo yeroosaatti marsaa jiruun manatti kan gaggeeffamu yoo ta’u, maatii waliin rakkoon akka hin mudannetti eeggannoodhaan ni sagadama.

4-Azaaniin bahu kan itti fufu yoo ta’u, hiikkaan isaa sagada mantti gaggeeffamuuf malee kan masjiidaa akka hin taane hubatamuu qaba.

5- Barnoonni amantaa kamuu kan jamaa walitti fidu akka dhaabbatu murtaa’e, filannoo miidiyaalee hawaasaa adda addaafi kan birootiin ni kennama.

6- Konfiransiifi waltajjiin marii dhimma amantaa kamuu hin gaggeeffamu.

7- Qajeelummaadhaan namoota miidhamaniif arjoomuufi gaabbiin badiisa adunyaatiif kadhaan cimee itti fufa.

Asfaw Lammaatu Finfinnerraa gabaase.

Facebook Comments