Vaayirasiin Koroonaa yeroo hammamiif meeshaalee adda addaarraa akka turu beektuu?

Vaayirasiin Koroonaa

Vaayirasiin Koroonaa yeroo hammamiif meeshaalee adda addaarraa akka turu beektuu?

– Waraqaarraa guyyoota 4 hanga 5.
-Meeshaalee Mukarraa hojjetamanirraa guyyoota 4f.
-Gilaavirraa guyyoota 4 hanga 5.
-Meeshaalee sibilarraa hojjetamanirraa guyyoota 2f.
-Meeshaalee daawwitii qabnirraa guyyoota 4f.
-Meeshaalee pilaastikarraa hojjetamanirraa guyyoota 5f ni tura.

Meeshaalee kamuu otoo hin fayyadamiin dura fi erga fayyadamne booda harka keenya saamuunaadhaan yaa dhiqannu.Qulqullina meeshaalees yaa eegnu.

Maddi:Institiyuutii Fayyaa Hawaasa Itiyoophiyaati.

Facebook Comments