Waa’ee Ijaarsaa Hidha Haroomsaa Guddicha Itoophiyaa dhugaa jiru hagam beekna?

OBN Bit.20, 2012- Waa’ee Ijaarsaa Hidha Haroomsaa Guddicha Itoophiyaa dhugaa jiru hagam beekna?

-Ijaarsi Hidha Haroomsa Guddiichaa Itoophiyaa bara 2003 jalqabame.

-Ijaarsi hidha haroomsa yoo xumuraame Bishaan meetir kiyuubii Biiliyoonaa 74 ol kuusuu danda’a.

-Hidhaan Haroomsaa Itoophiyaa guutamuuf waggaa 7 itti fudhata.

Gannaa itti deemaa jirru kana bishaan guutuun ni jalqaabama.

-Bara 2013 ji’a Muddee kessaa taarbaayinoonnii jalqabaa lama humna maddisisu jalqabu.

-Tarbaayinoonnii kunneen dhunfaa dhunfaa isaanitti Meeggaa Waatii 375 kan maddisisanifi walumagalatti immoo Meeggaa Waati 750 maddisisuu kan danda’anidha.

-Maallaqa lammilee biyyatti walitti qabameen kan ijaaramuu fi lammiilee hundaa kan irratti hirmaatedha

-Ijaarsi hidha haaroomsaa yoo xumuramee waliigalaatti humna ibsa MW 6000 maddisisuu danda’a.

-Ijaarsi hidha haaroomsaa kun yoo xumurame bu’aa hedduu kan qabuu fi hawaasni baay’een humna ibsaa akka gaariittii irraa argaachuu kan danda’udha.

-Hidhaan haaroomsa guutuumaan guutuutti humna ibsaa maddisisuu yoo jalqabee Itoophiyaan biyyoota ollaatiif gurguruu dandeessi.kessuummayyuu Sudaan,Sudaan Kibbaa, Ertiiraa fi Jiibuutiin biyyoota hidha haroomsaa irraa fayyadamaniidha jedha EPAn.

-Hojiin hidha haroomsaa kun harka 72 irraa gaheera.

-Yeroo amma kana hojiin Eleektiroo-meekanikaali harka 42.3 xumuraamera.

-Adeemsii ijaarsa Siiviil Istarakcharii harka 20 ol galmeessiseera.

-Biitooteessa 24 bara 2012 guyyaan hundeeffama waggaa 9ffaa hidhichaa ni kabajama.

Facebook Comments