Walga’iin kamiiyyuu Naannoo Amaaraatti har’aa qabee hin taa’amu

Tatamsa’ina dhibee vaayirasii koroonaa ittisuuf Naannoo Amaaraatti guyyaa har’aa irraa kaasee walga’iin kamiiyyuu akka hin taa’amne ibsameera.

Naannichatti guyyaa har’aa irraa eegalee marii of eegannoon dhimma nageenyaa irratti taa’amuun alatti walga’iin kamiiyyuu akka hin taa’amne Pireezedaantiin Itti aanaa Naannichaa Dooktar Faantaa Maandafroo ibsaniiru.

Dabalataanis manneen dhugaatiifi sirbaa Naannichaatti argaman hunduu yeroo hin murtoofneef guutumaa guututti akka cufaman murtaa’eera.

Haata’u malee rakkoon fayyaafi nageenyaa ummata naannichaa qoran yoo jiraate mariin namoota 15 hincaalleen akka barbaachisummaa isaatti guyyaa guyyaan bifa ofeegannoon taa’amuu akka danda’u ibsameera.

Kana bira darbee guyyaa har’aa irraa kaasee taaksonni magaalaa namoota 8, bajaajiin abbaa gommaa sadii immoo namoota 2 qofa akka geejjiban murtaa’uun ibsameera.

Qajeelfama kana qaama cabsee argame kamirattuu tarkaanfiin seera qabeessi akka fudhatamu ibsameera.

Koreen koomaandi poostii pireezedaantii naannichaan durfamu dhimmicha irra deemuun akka to’atus ibsameera.

Tajaajila Oduu Itoophiyaatu gabaase.

Facebook Comments