Yuunvarsitiin Finfinnee tatamsa’ina Vaayirasii koroonaa COVID-19 to’achuuf qajeelafamoota haaraa ifa taasise

Qajeelfamoota ifa taasisee keessaa tokko, barataan kammiyyuu mooraa yuunvarsitichaa keessaa akka hin baane, kan bahee yoo ta’e deebii’ee seenuu hin danda’u jedheera.

Kana malees, barattoonni mooraa keessa jiraatan garuu fayyadamtoota kaaffee yuunvarsitichaa kan hin taane ammoo kanfaltii barbaachisu raawwachuun kaaffeetti akka fayyadaman godheera.

Kan qajeelfama kana hin raawwannee ammoo mooraa keessaa akka bahan jedheera.

Barataan magaalaa keessa jiru kamuu garamooraatti seenuun dhorkaadha, seenuu kan barbaade garuu erga qorannoon gaggeefamuun vaayirasicha irra bilisa ta’unsaa baramee booda qofa akka ta’ees ibseera.

Dirree ispoortii irratti har’aa kaasee waliin ta’uun taphachuun dhorkamu kan ibsee yunvarsitichi, jiimii ykn tajaajilli ispoortii mana keessaas hin kennamu jedheera.

Itti dabaluunis waliin ta’uun TV dowwachuun dhorkameera.

Akka gabaasa BBctti barnoonni karaa intarneetii kan itti fufuu waan ta’eef barattoonni manasaaniifi doormii taa’uun barnootasaanii haa hordofan jedhe.

Kanaan alatti barattoonni wayita kaaffeefi mana kitaabaa fayyadaman yoo xinnaate meetira tokko waliirraa fagaachuun barbaachisaa ta’uu dhaameera.

Facebook Comments