Yuunvarsitiin Jimmaa ijaarsawwan adda addaa baasii Birrii biiliyoona tokko oliin raawwachaan jira jedhe.

Yuunvarsitiin Jimmaa ijaarsawwan adda addaa

Yuunvarsitiin Jimmaa ijaarsawwan adda addaa baasii Birrii biiliyoona tokko oliin raawwachaan jira jedhe.

Yuunvarsitiin Jimmaa ijaarsawwan adda addaa baasii Birrii biiliyoona 1.225n dameelee qonnaa, tuurizimii, odeeffannoo teeknooloojii, waajjiraaleefi hojii babal’ina kutaalee adda addaa gaggeessaa akka jiru beeksise.

Pireezedaantiin Itti aanaa Misooma Biiznasii Yuunvarsitiichaa Obbo Korraa Xuushonee akka ibsanitt, Yuunvarsitiichi ijaarsawwan karoorfaman keessaa Birrii miiliyoona 305n Kaampaasii Baruufi Barsiisuu Aggaaroo, Birrii miiliyoona 400n hojii babal’ina tuurizimiifi hoospitaalaa, Birrii miiliyoona 520n Giddu gala Odeeffannoo Teeknooloojii(ICT)fi Waajjira Olaanaa Yuunvarsitiichaa gaggeessaa jira.

Ijaarsiwwan kampaasiifi giddugalaa sadarkaa adda addaarra akka jiran Obbo Korraan himanii, ijaarsi Kaampaasii Aggaaroo waggoottan shaniin dura eegale rakkoo kontiraaktaraatin yeroo jedhameetti akka hinxumuramne ibsaniiru.

Haa ta’u malee yeroo ammaa kontiraaktara biroof kenname ijaarsisaa ariifataa akka jiru himaniiru.

Kaampaasiin Magaalaa Aggaarootti Birrii miiliyoona 305 ijaaramaa jiru keessatti, keessumaa qorannoon bunaa akka itti gaggeeffamuufi dameeleen barnoota adda addaa akka itti kennamu himanii, bara kana ijaarsisaa xumuramee bara dhuftu barattoota simachuun hojii baruu barsiisuu akka eegalu dubbataniiru.

Facebook Comments